Thema: gemeentelijk sociaal beleid

 

"Wijkovereenkomsten werden op 23 oktober 2016  ondertekend."


De 'wijkovereenkomsten'.

De wijkovereenkomsten worden in het 'Zaventem aan Zet'- concept omschreven als 'overeenkomsten' tussen de burgers en het gemeentebestuur. Deze 'overeenkomsten' worden opgesteld na breed en open overleg met de burger. Op deze manier wil het bestuur beter inspelen op de specifieke uitdagingen in een werkveld of in een deelgemeente. De concrete plannen zijn aan de gemeenteraad voorgelegd en worden ingepast in de meerjarenbegroting. Tijdens de duur van de overeenkomsten zijn evaluatiemomenten voorzien, waarbij burger en bestuur met elkaar in dialoog gaan over de stand van zaken en de uitvoering van de verschillende projecten

"De werkwijze"

Met 'Zaventem aan Zet' worden de inwoners van Zaventem actief betrokken bij het beleid van onze gemeente. Via deze nieuwe werkwijze willen we de inbreng van Zaventemnaren bij het gemeentelijk beleid uitbreiden én tegelijk de betrokkenheid van de mensen bij hun gemeente verhogen. Het is een interactief project waarbij de ideeën van burgers centraal staan. Aan de hand van bevragingen, enquêtes en gespreksmomenten vragen we mensen hun ideeën of hun suggesties over hun straat, hun wijk en hun deelgemeente maar ook over algemene thema's zoals cultuur, reinheid, sport, recreatie,.. enz. Kortom : we willen rechtstreeks in gesprek gaan met de mensen over wat bij hen leeft. Het gemeentebestuur engageert zich om daadwerkelijk rekening te houden met deze inbreng. Daarom vertaalt het bestuur samen met haar diensten en experten de voorstellen in concrete projecten en in haar werking. Deze projecten worden op hun beurt teruggekoppeld naar de inwoners . Om dit Zaventem aan Zet -project kracht bij te zetten introduceert het bestuur de 'wijkovereenkomsten'.

"Een woord is een woord"

Tijdens het werkingsjaar 2015 werden participatieronden georganiseerd omtrent "publieke ruimte voor recreatie" en " de werking van het cultuurcentrum". In Sterrebeek, Sint-Stevens-Woluwe en Nossegem gaven de burgers aan welke locaties ze het meest geschikt vonden om nieuwe sport- en spelinfrastructuur in te richten. Het betreft Het Zeen (Sterrebeek), Park Liekendael (SSW) en de Kersenberg (Nossegem). Bij het onderwerp "de werking van het cultuurcentrum" werd een participatievergadering georganiseerd in het gemeentehuis.In het voorjaar van 2016 werd de 'netheid van de gemeente' behandeld, opnieuw via aparte vergaderingen in de 4 deelgemeenten en deze keer met ondersteuning van Interza. In het najaar van 2016 werd het thema 'gemeentelijk sociaal beleid' besproken via dit publiek burgerforum.

Hier zal je een foto vinden van de ondertekende wijkovereenkomsten.


Zaventem aan Zet voerde eind 2016 een discussie over het gemeentelijk sociaal beleid.

 

We nodigden Zaventemnaren uit om na te denken over de uitdagingen voor het gemeentelijk sociaal beleid. Samen met deskundigen zetten ze de zoektocht in naar een gemeentelijk sociaal beleid op maat van Zaventem vanuit drie invalshoeken. Op deze manier werden de inwoners van Zaventem actief betrokken bij het sociaal beleid van onze gemeente. Op 23 oktober 2016 werd een afsluitende discussieochtend georganiseerd. Alle geïnteresseerde inwoners werden uitgenodigd.  Hier zal je de uitnodiging vinden.Zaventemnaren,het middenveld, de gemeentediensten en experten konden vooraf van gedachten wisselen via drie online discussiefora die we speciaal ontwikkelden voor deze inspraakcampagne. Voor het thema sociaal beleid werden drie discussieronden gelanceerd. Elke ronde was gericht op een bepaald aspekt van het thema en werd vertaald in een stelling die voor discussie en dialoog zorgden. 

Discussieronde 1 :"Help, kids en tieners in huis? " : Wat is goed in het aanbod kinderopvang , wat kan beter in de opleiding, welke initiatieven ontbreken na school, hoe kunnen we ouders, grootouders, buren, verenigingen, enz.… beter betrekken bij de school en vrije tijd van de kids en tieners.  (Kinderen en jongeren). Lees deze tekst van onze expert die deze ronde zal begeleiden.

Discussieronde 2 : "Beter een goeie buur dan een ver familielid, maar kennen we onze buren?" : Hoe leren we onze buren kennen, wat kunnen we organiseren, hoe maken we straten zgn. "warmer", hoe kunnen buren elkaar helpen, wat doe ik, wat doet de gemeente, wat is leuk en wat is noodzakelijk, wat ontbreekt,…enz..(buurtwerking) . Wil je meer info over dit onderwerp ? Lees de tekst van onze expert die deze werkgroep zal opvolgen.

Discussieronde 3 : "Hoe blijven opa en oma lang(er) in hun (t)huis wonen ?": Wat zijn drempels die het thuis wonen voor senioren moeilijk maken, welke diensten moetenuitgebreid worden, welke (thuiszorg)diensten ontbreken, wat zijn hun mobiliteitsproblemen, kent u interessante praktijkvoorbeelden .. enz..(seniorenopvang en huisvesting).Wil je meer info over dit onderwerp ?  Hier zal je de tekst van onze expert

Presentaties die als inleiding van de voormiddag werden gegeven :

Inleiding :  Zaventem aan zet stand van zaken op gemeentelijk gebied  en sociaal beleid op gebied van het ocww, jeugd en de sociale dienst van de gemeente.

De discussie-insteken die door de experten werden gebruikt : kids en tienersbuurt- en wijkwerking en senioren

Hier zal je het beknopt verslag vinden met de ideeën die op 23 oktober werden voorgesteld.  Tevens het verslag van de voorstellen en ideeën die via de online discissiefora werden besproken en voorgesteld.

 

 

De bevindingen, ideeën en resultaten van de gespreksronden en de online dicussies worden door het college, de sociale dienst en het ocmw bestudeerd en gebruikt om het sociaal beleid verder uit te werken.

 

Wil je weten wat voorafging in voorjaar 2016 en in 2015 ?

Klik hieronder op de links. 

 

 

Contact