Zaventem aan Zet

 

Met 'Zaventem aan Zet' wil het gemeentebestuur van Zaventem je actief betrekken bij het beleid van onze gemeente. Zo willen we de inbreng van alle Zaventemnaren bij het gemeentelijk beleid uitbreiden én tegelijk de betrokkenheid van de mensen bij hun gemeente verhogen. Zaventem aan Zet is een interactief project waarbij de ideeën van burgers centraal staan. Aan de hand van bevragingen, enquêtes en wijkcafés vragen we mensen hun ideeën of hun suggesties over hun straat, hun wijk en hun deelgemeente. In 2017 hebben we gewerkt rond het thema ' veiligheid'.


Wat zal in 2018 gebeuren ? In het voorjaar van 2018 worden enerzijds de besluiten rond de campagne 'veiligheid' opgelijst en anderzijds zal het algemeen slot van de 'Zaventem aan zet'-campagne georganiseerd worden.  


Zaventem aan Zet ging in 2017 over ' Veiligheid'

  • De Wijkcafés : wat leeft er in jouw straat?

Het gemeentebestuur wou rechtstreeks in gesprek gaan met de Zaventemnaren over wat er leeft op het gebied van veiligheid in hun straat, wijk of deelgemeente.De mensen werden uitnodigd via alle mogelijke kanalen waaronder advertenties, brieven , emails, website en affiches. De avond werd ingeleid door burgemeester Holemans. In haar presentatie schetste ze de inspanningen die het gemeentebestuur tot nu toe deed op gebied van integrale veiligheid. Schepen De Wandeleer vervolledigde de inleiding met een presentatie over de stand van zaken van de 'Zaz'-campagne. 

Het gemeentebestuur engageerde zich om rekening te houden met de inbreng. Daarom zal het bestuur samen met haar diensten en experten de opmerkingen, suggesties en voorstellen vertalen  in concrete projecten van haar werking. Deze projecten worden op hun beurt teruggekoppeld naar de inwoners. Hier zal je de inleiding van de wijkcafés vinden die werd gegeven om de gesprekken tijdens de gespreksavonden te kaderen en te stimuleren. 

Deze digitale bevraging was een eerste stap in dit 'Zaventem aan Zet'-project rond 'veiligheid' in Zaventem. De antwoorden en resultaten van deze bevraging werden o.a. gebruikt worden als discussiestof tijdens een aantal wijkcafés die we in elke deelgemeente organiseerden in de maand oktober. In deze enquête stond jouw mening of idee over veiligheid in Zaventem centraal. Er waren geen juiste of foute antwoorden op de vragen die in deze vragenlijst werden gesteld. Belangrijk om weten is dat alle antwoorden strikt vertrouwelijk zijn behadeld en volledig anoniem verwerkt werden. De enquête was eesvriendelijk opgesteld , invullen duurde slechts een paar minuten. Er was uiteraard ruimte voor ruimere bijdragen. De enquête werd afgesloten op 1 december 2017. De veiligheidsdiensten zullen de conclusies koppelen aan de verslagen van de wijkcafés.

 

Een globale nota wordt in voorjaar van 2018 aan het college voorgelegd. Het college zal op zijn beurt terugkoppelen met de gepaste beleidsacties voor de zomer van 2018. 


Wil je weten wat voorafging in voorjaar 2016 en in 2015?

Klik hieronder op de links.