Meldingen

  •  Melding

Een omgevallen verkeersbord, zwerfvuil, een verzakking in de straat, onkruid op het fietspad, een zitbank die stuk is, ... Het zijn allemaal problemen die wel eens kunnen voorkomen in je buurt. Elke burger kan een melding doorgeven. Dit kan op een eenvoudige wijze door het online meldingsformulier in te vullen.

  • Klacht bij ombudsdienst met klachtenformulier i.v.m. werking  gemeentelijke diensten

Onze gemeente streeft naar een goede dienstverlening, klantvriendelijkheid en een vlotte afhandeling van aanvragen en dossiers. Toch is het mogelijk dat je hierover niet tevreden bent en een klacht wil uiten. Daarom heeft de gemeente een procedure ontwikkeld om je klacht vlot te behandelen. Wij behandelen je klacht met de grootste discretie. Dit kan op een eenvoudige wijze door het online klachtenformulier in te vullen.

 

  • Melding over de gemeentelijke website :  www.zaventem.be

Heb je een melding over de gemeentelijke website op het gebied van de inhoud of heb je één of meerdere nuttige suggestie(s) ? Laat het ons gerust weten via communicatiedienst@zaventem.be

 

  

  •  Eerste hulp bij de algemene taalwetgeving

" Mag er aan het loket van een postkantoor in een Nederlandstalige gemeente Frans gesproken worden? ...Mag mijn werkgever in een andere taal dan het Nederlands met mij communiceren? U hebt klachten over de commercïele reklamebladen die in bij u in de postbus vallen...  ." Voor alle vragen over taalwetten, rondzendbrieven en rechtspraak kan je terecht bij de Taalwetwijzer.

Dat is een juridisch steunpunt van de Vlaamse Gemeenschap. De Taalwetwijzer zorgt ervoor dat je zo snel mogelijk een objectief antwoord krijgt, met een overzicht van de relevante wetgeving. Houd er wel rekening mee dat de Taalwetwijzer nooit zelf een klacht indient bij een overtreding. Dat kan je zelf doen aan de hand van de juridische argumentering van de Taalwetwijzer. Het Taalloket van vzw 'de Rand' stuurt de taalvragen die te maken hebben met de gemeenten in de Rand door naar de Taalwetwijzer.

Voor meer informatie kan u terecht bij het 'Taalloket' op de Kaasmarkt 75 in 1780 Wemmel  of  taalloket@derand.be  en taalwetwijzer@vlaanderen.be  of via de Vlaamse infolijn 1700

 

  • Openbaarheid van bestuur

 

 

Met het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur werd nu één globale regeling uitgewerkt inzake de passieve en de actieve openbaarheid van bestuur voor alle bestuursinstanties die binnen de bevoegdheid vallen van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, met dezelfde procedureregels voor alle bestuursniveaus in Vlaanderen.

Het basisprincipe uit het openbaarheidsdecreet houdt in dat alle bestuursdocumenten bij een bestuursinstantie principieel openbaar zijn. Eenieder kan er inzage van nemen, een afschrift van bekomen of er uitleg over vragen.

Er zijn evenwel een aantal uitzonderingen voorzien in het decreet, om andere belangen te beschermen.


Er is nog slechts één beroepsinstantie (een college van Vlaamse ambtenaren) die alle beroepen inzake openbaarheid van bestuur zal behandelen voor alle bestuursniveaus.

 

Welke informatie kan je terugvinden op de website ?


Vooreerst vind je uiteraard de regelgeving (met ondermeer het decreet, het uitvoeringsbesluit en de bijhorende omzendbrief) terug ivm. het Grondwettelijk recht op openbaarheid van bestuur, zoals dit wordt gegarandeerd in artikel 32 van de Grondwet.

Daarnaast zijn alle beslissingen van de beroepsinstantie online raadpleegbaar, weliswaar mits weglating van de persoonsgegevens in de verschillende dossiers. Er zijn twee registers die u wegwijs maken in die beslissingen: een chronologisch register en een register op grond van de decreetartikelen. Ook de contactgegevens en de samenstelling van de beroepsinstantie kan u terugvinden.

Er wordt een modelregister ter beschikking gesteld van de diverse bestuursinstanties, waardoor de registratie van de passieve openbaarheidsverzoeken bij de Vlaamse bestuursinstanties wellicht eenvormiger zal gebeuren.

Er is tevens een overzichtelijk stappenplan te raadplegen waarbij een praktisch houvast wordt aangeboden aan de bestuursinstanties bij de afhandeling van een concreet openbaarheidsverzoek.

Bij de rubriek Diverse verslagen kan je vooreerst het globale evaluatieverslag terugvinden dd. januari 2010 met betrekking tot het openbaarheidsdecreet van 26 maart 2004. Daarnaast kan je daar ook de verschillende jaarverslagen consulteren, zoals deze door de Beroepsinstantie, afdeling openbaarheid van bestuur, worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering. 

Tenslotte is er nog een rubriek met veel gestelde vragen, zodat elke burger meteen een duidelijk antwoord kan terugvinden op enkele praktische vragen rond de passieve openbaarheid van bestuur.

 

 

Voor meer info surf naar  http://openbaarheid.vlaanderen.be/nlapps/default.asp