Ruimtelijke ordening

De ruimtelijke ordening is gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling, waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang worden gebracht. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen.

Er wordt rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen. Op deze manier wordt gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit.

 

De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening en de uitvoeringsbesluiten regelen de ruimtelijke ordening in Vlaanderen.

Uitgebreide informatie over ruimtelijke ordening vind je terug op de website van de Vlaamse overheid. Je kan er ook de volledige wetgeving terugvinden.

 

De dienst Ruimtelijke Ordening ziet erop toe dat de bebouwde en de open gebieden van de gemeente op een geordende, aantrekkelijke en duurzame manier worden ontwikkeld. Deze dienst werkt binnen het kader van de Vlaamse wetgeving ruimtelijke ordening.

 

De dienst Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Grondbeleid bestaat uit 5 afdelingen:

 

De Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening Parkeervoorzieningen

De regels en voorschriften van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening parkeervoorzieningen voor zowel voertuigen als fietsen hebben als doel om de toenemende parkeerdruk op het openbaar domein te verminderen, de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de gemeente te vrijwaren en het gebruik van duurzame verkeersmodi in de gemeente Zaventem te stimuleren en te bevorderen. De ambitie van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening parkeervoorzieningen is om een overzichtelijk toetsingskader te bieden voor de behandelende ambtenaar en een houvast voor de aanvrager bij de ontwikkeling van een project en het opstellen van een stedenbouwkundige vergunnings- en/of verkavelingsaanvraag.

 

De definitieve vaststelling van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeervoorzieningen is verschenen in het Belgisch Staatsblad op dinsdag 31 januari 2017. De gemeentelijke verordening parkeervoorzieningen Zaventem is  van kracht vanaf 14 februari 2017. 

 

De Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening Meergezinswoningen

De gemeente Zaventem krijgt, als onderdeel van het Vlaams strategisch gebied rond Brussel, steeds vaker te maken met een trend naar meergezinswoningen. Deze trend is momenteel zodanig groot dat het aantal vergunde woongelegenheden bijna uitsluitend toe te wijzen is aan meergezinswoningen. Deze hebben een beduidende invloed op de ruimtelijke draagkracht en de sociale mix van het patrimonium. Aangezien dit ten koste gaat van een divers woningpatrimonium dringt er zich een kwaliteitsvraagstuk op enerzijds en een afbakeningsvraagstuk anderzijds. Met deze verordening wenst de gemeente Zaventem te bepalen waar meergezinswoningen mogelijk zijn in de gemeente Zaventem. Er werd een afbakening opgemaakt per deelgemeente (overzichtsplan). Op 25 september 2017 verscheen de vaststelling van de gemeentelijke verordening meergezinswoningen Zaventem op de gemeenteraad. 

 

Afbakening deelgemeentes:

 

Welke kosten kan je verwachten bij een stedenbouwkundige aanvraag?

Het bouwen, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van gebouwen is verbonden met bepaalde kosten, meer bepaald de bouwbelasting en de eventuele kosten van het Openbaar Onderzoek. De gemeente Zaventem hanteert nog steeds een verlaagd tarief voor wie bouwt of renoveert in een bescheiden woning. Onder een bescheiden woning wordt verstaan; een gebouw bestemd voor wonen kleiner dan 1000 m³. Werken die hieronder vallen kunnen genieten van een minimumtarief van 20 euro,  indien ze voldoen aan bepaalde voorwaarden. Winkels of bedrijven kunnen geen gebruik maken van dit verlaagd tarief. Bovendien moet de aanvrager aantonen dat men eigenaar is van de desbetreffende woning en dat dit zijn enige onroerende eigendom is. De aanvraag van een vergunning dient gepaard te gaan met de nodige bewijsstukken opdat u kan genieten van het verlaagd tarief van 20 euro. Het minimumtarief kan uiterlijk 1 maand na aanvraag van vergunning aangevraagd worden bij de dienst Ruimtelijke Ordening, door middel van een attest ter staving. Het attest moet aantonen dat deze woning of bouwgrond uw enige onroerende eigendom is. Indien u wil genieten van de minimumbelasting dient u te voldoen aan bovenstaande voorwaarden. Bovendien zal voor de stedenbouwkundige aanvragen waarbij een openbaar onderzoek is voorgeschreven een bijkomende kost van 10 euro per aangetekende zending worden aangerekend. U kan de gemeenteraadsbeslissingen van 14 december 2015 met betrekking tot ruimtelijke ordening raadplegen via de cel gemeentebelastingen en retributies.  

 

 

Duizenden vragen zijn denkbaar.

De dienst Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Grondbeleid is er om u een antwoord te geven.

Een gouden raad: vraag inlichtingen voor u een beslissing neemt.

Contact

Openingsuren

Do
17u-19u30
Vr
08u-12u

Ma-do voormiddag op afspraak


Openingsuren

Ma
08u30-12u
Di
08u30-12u
Wo
08u30-12u en 13u30-15u30
Do
08u30-12u
Vr
08u30-12u