Vacatures

Bibliotheekassistent

Omschrijving

Vacature

Halftijdse bibliotheekassistent (C1-C3)

(bij aanwerving)

Aanleggen aanwervingsreserve, geldig voor 2 jaar

 

1. Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 

Om toegelaten te worden tot de vacante functie bij de gemeente Zaventem dient de kandidaat aan volgende voorwaarden te voldoen:

 

 • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren (via getuigschrift van goed zedelijk gedrag);
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie;
 • De kandidaten moeten onderdaan zijn van de EER of van de Zwitserse Bondsstaat.

 

De bewijsstukken worden later opgevraagd en alleen van de geslaagde kandidaten.

 

2. Welke zijn de voorwaarden voor aanwerving?

 

Om in de vacante functie aangesteld te kunnen worden, dient de kandidaat aan volgende aanwervingsvoorwaarden te voldoen:

 

 • In het bezit zijn van een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld;
 • Slagen voor de selectieprocedure;
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

 

De kandidaten moeten het bewijs leveren dat ze aan de diplomavereiste voldoen voor de deelname aan de selectieprocedure. Voor de deelname aan de selectieprocedure volstaat een kopie of een gewoon afschrift voor de bewijzen.

De aanstellende overheid beoordeelt de geldigheid van de voorgelegde bewijzen. Op basis van die beoordeling wordt beslist welke kandidaten tot de selectieprocedure worden toegelaten. De kandidaten die geweigerd worden, worden daarvan op de hoogte gebracht met vermelding van de reden voor de weigering.

Kandidaten die een bewijs van gelijkstelling of gelijkwaardigheid van diploma of een attest van kennis van de Nederlandse taal moeten leveren, moeten hieraan voldoen uiterlijk op het einde van de selectieprocedure. Onder voorbehoud kunnen zij toegelaten worden tot de procedure.

 

3. Wat houdt de functie in: concrete taken?

 

1. Uitleenactiviteiten

Instaan voor de uitleenactiviteiten op basis van de vastgelegde uitleenmodaliteiten en –procedures met als doel de gebruikers op een klantvriendelijke te wijze helpen:

 • opvolgen reservaties en versturen van reservatiebrieven
 • maken van een kasoverzicht en aan de hand hiervan de inkomsten verzamelen
 • uitlenen en innemen van materialen
 • telefonische dienstverlening (reserveren - verlengen - alg. vragen)
 • kranten- en tijdschriftenbeheer
 • wegwijs maken van individuele leners en hen begeleiden in hun zoektocht naar informatie, cultuur en ontspanning
 • versturen maningsbrieven

 

2. Administratie

Uitvoeren van administratieve handelingen en op die manier administratieve ondersteuning bieden aan de entiteit:

 • opmaken van uitgaande brieven
 • tijdig opstarten, zorgvuldig toepassen en opvolgen van de diverse administratieve procedures
 • instaan voor verzenden, verspreiden, klasseren, archiveren en kopiëren
 • uitvoeren van administratieve taken in opdracht van de leidinggevende

 

3. Bibliotheekpromotie en public relations

Promotie en bekendmaking van de mogelijkheden en de dienstverlening van de bibliotheek via diverse acties en evenementen al dan niet in samenwerkingsverband om zo bij te dragen tot cultuurparticipatie in het algemeen en leesbevordering in het bijzonder:

 • ter beschikking stellen van educatieve boekenpakketten
 • plannen en opzetten van infostands rond bepaalde thema's
 • verzorgen van rondleidingen voor geïnteresseerden (individueel of groepen)
 • schrijven van folders en artikels
 • plannen en vastleggen modaliteiten op vlak van samenwerking met scholen, verenigingen,…
 • uitwerken van activiteiten die passen in een ruimer kader (jeugdboekenweek, bibliotheekweek)
 • bij het plannen en organiseren van acties inspelen op lokale en bovenlokale evenementen
 • promotieactiviteiten ontwikkelen die gericht zijn op de eigen bibliotheekbezoekers, specifieke doelgroepen en/of potentiële gebruikers

 

4. Doelgroepenwerking

Definiëren van de te bereiken groepen. Acties en activiteiten specifiek voor hen uitwerken op korte en lange termijn om doelgroepen van (potentiële ) lezers te bereiken en hun leesgedrag  te stimuleren:

 • opzetten van korte- en lange termijnplanning rond bereiken en werven van specifieke doelgroepen
 • het opzetten van projecten gericht naar bepaalde doelgroepen (zoals kinderen & jeugd, senioren,…)


5. Catalografische taken

Het zorgvuldig uitvoeren van de catalografische taken om te zorgen voor een betere dienstverlening naar de gebruikers:

 • toepassen van de catalografische regelgeving bij invoeren van de bibliotheekmaterialen
 • controleren van invoer van materialen binnen het eigen domein
 • inhoudelijk ontsluiten van bibliotheekmaterialen

 

3. Wat verwachten wij van jou?

 

 • Resultaatsgericht zijn
 • Teamwerk en samenwerken
 • Klantgerichtheid
 • Integriteit
 • Flexibiliteit
 • Kwaliteitsvol en accuraat werken
 • Mondelinge communicatie
 • Je bent bereid om avond- en weekendwerk te doen

 

4. Hoe ziet de selectieprocedure eruit?

 

De selectieprocedure bestaat uit een vergelijkend examen met:

 

 • Een schriftelijk gedeelte
 • Een mondelinge proef

 

Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten voor elk gedeelte vijftig procent van de punten behalen en zestig procent op het geheel van het examen.

 

5. Wat hebben wij jou te bieden?

 

 • Weddenschaal: C1-C3: Min.  944 euro – max. 1729 euro (bruto per maand)

 

 • Halftijdse functie in statutair dienstverband
 • Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en fietsvergoeding
 • Interessante verlofregeling
 • Relevante ervaring (ook uit de privé) wordt meegenomen

 

6. Hoe gebeurt de kandidatuurstelling?

 

Bezorg uiterlijk op 19 september 2017 uw cv, motivatiebrief samen met een kopie van uw diploma bij voorkeur via volgende link: https://www.jobsolutions.be/register/1688 of met de post: College van Burgemeester en Schepenen, Diegemstraat 37, 1930 Zaventem

 

Voor meer informatie: personeelsdienst, Koen Naulaerts, ( 02/717.88.52 of : koen.naulaerts@zaventem.be  

Contactinformatie

Overzicht vacatures