Aanvullende belasting op de personenbelasting

Datum bekendmaking maandag 02 december 2019
Datum besluit maandag 25 november 2019
Einddatum woensdag 31 december 2025

Aanvullende belasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar.

De belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.

De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting gebeurt door het bestuur der directe belastingen.

Telefoonnummer F.O.D Financiën : 02 572 57 57

https://financien.belgium.be/nl