Afdelingshoofd personeelsdienst gemeente en OCMW

Diploma: Master 
Niveau: A4a-A4b
Contract: voltijds, statutair
Solliciteren: tot en met 16 mei 2021
Procedure: Aanwerving en bevordering, aanleggen aanwervings- en bevorderingsreserve geldig voor twee jaar

Wat houdt de functie in?

Als afdelingshoofd van de personeelsdienst krijg je de opdracht om het lokaal bestuur Zaventem (500-tal personeelsleden) verder op de kaart te zetten als aantrekkelijke werkgever die in staat is om in te spelen op de veranderende verwachtingen van (potentiële) medewerkers. Je gaat daarbij voor het inzetten van gekwalificeerde, tevreden en gemotiveerde medewerkers op de juiste plaats in de organisatie.

Je maakt deel uit van het directieteam en geeft zelf dagelijks leiding aan een team van zeven medewerkers die elke dag het beste van zichzelf geven om de missie van de personeelsdienst waar te maken.

Je wordt in jouw opdracht bijgestaan door een HR adviseur. De dienst is verder opgebouwd uit drie clusters:

 • Instroom, werving en selectie
 • Doorstroom, loopbaan en uitstroom
 • Lonen en tijdsregistratie

Voorwaarden

Wat zijn de formele aanwervingsvoorwaarden voor deze functie?

Voor deelname aan de aanwervingsprocedure dien je te voldoen aan volgende voorwaarden:

 • beschikken over ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met het universitair
  onderwijs
 • beschikken over minstens drie jaar beroepservaring in HR/personeelszaken, waarvan één jaar als leidinggevende
 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passend gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen;
  de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van zijn werk.
 • voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;

Voor deelname aan de bevorderingsprocedure komen enkel interne medewerkers in aanmerking, nl.

 • de vast aangestelde statutaire personeelsleden van gemeente en OCMW Zaventem die aan de bevorderingsvoorwaarden voldoen, ongeacht hun administratieve toestand
 • de contractuele personeelsleden van gemeente en OCMW Zaventem die aan de bevorderingsvoorwaarden voldoen, als ze aan een van de volgende criteria beantwoorden:
  o ze zijn na 1 januari 2009 aangesteld na een aanwervings- en selectieprocedure als vermeld in de rechtspositieregeling (Titel II hoofdstuk II en III), en ze hebben het inlooptraject beëindigd
  o ze zijn voor 1 januari 2009 aangesteld na een externe bekendmaking van de vacature en een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op vacatures in statutaire betrekkingen
 • Zij dienen verder te voldoen aan volgende voorwaarden:
  • titularis zijn van een graad van niveau A;
  • ten minste drie jaar niveauanciënniteit in niveau A;
  • een gunstig resultaat voor het laatste ontwikkelingsgesprek;

Wat verwachten wij verder van jou?

 • Je hebt voldoende kennis van de werking van een lokaal bestuur
 • Je bent vertrouwd met de wetgeving die op lokale besturen van toepassing (Decreet Lokaal Bestuur, Rechtspositiebesluit,…) is en hebt voldoende kennis van sociale wetgeving
 • Je bent expert in methoden en werkmiddelen van HR-management binnen lokale besturen
 • Je kan een team leiden: je hebt daarbij een coachende houding; je moedigt anderen aan, stimuleert en maakt dat ze zich goed en waardevol voelen
 • Je neemt spontaan initiatieven om de eigen werking en de samenwerking met andere diensten te verbeteren
 • Je creëert de randvoorwaarden van een deontologische code en brengt deze ook in de praktijk
 • Je stimuleert medewerkers om de klantgerichtheid voortdurend in vraag te stellen en te verbeteren
 • Je anticipeert op maatschappelijke evoluties en komt met plannen en ideeën met een looptijd van enkele jaren
 • Je kan ook in moeilijke situaties de diverse opties afwegen om dan een juiste beslissing te nemen
 • Je hebt voldoende kennis van strategisch beleid en communicatiemanagement
 • Je bent vertrouwd met de gangbare software-e toepassingen en hebt een goede kennis van Microsoft Excel

Wat hebben wij jou te bieden?

 • Een voltijdse functie in statutair dienstverband, er wordt een wervingsreserve aangelegd, geldig voor twee jaar
 • Weddeschaal A4a-A4b: min. 3815 euro en max. 5817 euro (bruto per maand)
 • Relevante ervaring (ook uit de privé) wordt meegenomen
 • Een werkgever die veel aandacht heeft voor een gezonde balans werk-privé: glijtijdenregeling, mogelijkheid tot opname kredieturen, extra feestdagen, minstens 32 dagen verlof op jaarbasis,…
 • Maaltijdcheques van 8 euro per gewerkte dag
 • Lokale handelaarsbonnen en ecocheques twv 200 euro/jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding

Procedure

Hoe ziet de selectieprocedure er uit?

De selectieprocedure bestaat uit:

 • Een thuisopdracht (21/05 – 30/05)
 • Assessment center (10, 11, 14 of 15/06)
 • Jurygesprekken (23/06)

Bij meer dan 20 kandidaturen zal er een preselectie plaatvinden op basis van het CV (relevante werkervaring) en de motivatiebrief.
In het kader van de Corona-maatregelen die op dat moment van kracht zijn, kunnen de selectiegedeeltes op afstand georganiseerd worden.

Hoe kan je je kandidaat stellen voor deze functie?

Bezorg uiterlijk op 16/05/2021 jouw cv, motivatiebrief, kopie van het gevraagde diploma en recent uittreksel van het strafregister via wouter.gillis@ascento.be.

Meer info

Voor meer informatie over de inhoud van de functie: wim.debruyn@zaventem.be (algemeen directeur)