Ambtshalve schrapping

Indien blijkt dat u niet meer verblijft op het adres waar u staat ingeschreven in de registers en indien het onmogelijk blijkt uw nieuwe hoofdverblijfplaats vast te stellen, dan kan het College van burgemeester en schepenen beslissen u van ambtswege af te voeren uit de registers.
Dit gebeurt steeds na grondig onderzoek door de ambtenaar van Burgerlijke Stand in samenwerking met de lokale politie/wijkagent.
Om dit te vermijden kunt u uw eventuele tijdelijke afwezigheid bij de dienst Burgerzaken melden