Belasting op drijfkracht

Datum bekendmaking maandag 23 december 2019
Datum besluit maandag 16 december 2019
Einddatum woensdag 31 december 2025

Kohierbelasting.

Er wordt ten laste van de nijverheids-, handels- en landbouwondernemingen en de dienstensector een belasting van € 13 per kilowatt geheven op motoren ongeacht de brandstof of de energie welke deze motoren in beweging brengt. 


Lees welke motoren je dient aan te geven.
Belasting met aangifteplicht, je kan de aangifte doen via het aangifteformulier.

De belastingplichtige die geen aangifte heeft ontvangen, is gehouden, uiterlijk op 28 februari van het jaar volgend op het belastingjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen. Het aangifteformulier vind je terug op de website. 

De aangifte blijft 3 jaar geldig of tot aan de herroeping. In geval van wijziging van de belastingbasis dient een herroeping te gebeuren binnen de 10 dagen door middel van een aangetekend schrijven aan het gemeentebestuur, dienst Gemeentebelastingen, Stationsstraat 8 te 1930 Zaventem of tegen ontvangstbewijs.

Aannemers die gedurende een ononderbroken periode van minstens 3 maanden tijdens het aanslagjaar op grondgebied Zaventem (Zaventem, Nossegem, Sterrebeek, Sint-Stevens-Woluwe) een werf hebben, dienen jaarlijks een aangifte te doen.

Aangifte over aantal belastbare motoren en totale kracht in kilowatt van alle belastbare motoren.

Belasting op motorenkracht aanwezig in een onderneming.  Er is een vrijstelling van 20 KW (kilowatt) per belastingplichtige.