Belasting op huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk

Datum bekendmaking maandag 02 december 2019
Datum besluit maandag 25 november 2019
Einddatum woensdag 31 december 2025

Kohierbelasting.

Belasting met aangifteplicht, je kan aangifte doen via het aangifteformulier.

Er wordt een gemeentebelasting geheven op de voor de inwoners kosteloze verspreiding aan huis van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter en van gelijkgestelde producten.

De belasting is verschuldigd door de fysieke persoon of rechtspersoon die de opdracht gaf aan de drukker om te drukken, of die de opdracht gaf om het gelijkgestelde product te produceren.

Wanneer deze persoon geen aangifte heeft gedaan of niet gekend is, is de belasting solidair in afnemende volgorde verschuldigd door de genieter wiens naam, logo of embleem het niet-geadresseerde drukwerk of gelijkgesteld product draagt, de opdrachtgever van de verdeler, de verdeler zelf of de verantwoordelijke uitgever.