Belasting op opslagplaatsen voor schroot en op autowrakken

Datum bekendmaking woensdag 04 december 2019
Datum besluit maandag 25 november 2019
Einddatum woensdag 31 december 2025

Kohierbelasting.

Belasting met aangifteplicht, je kan aangifte doen via het aangifteformulier.

Belasting op opslagplaatsen voor schroot, evenals voor autowrakken.

Definities :

*opslagplaats : elke niet overdekte verzamelplaats

* schroot : metaalafval en brokstukken van metalen voorwerpen, ongeacht de restwaarde.

*autowrakken : voertuigen die niet meer kunnen gebruikt worden, maar waarvan het koetswerk nog bestaat of die nog bruikbaar kunnen gemaakt worden of die nog dienstig kunnen zijn als onderdelen voor andere voertuigen. Autowrakken die op het terrein van de opslagplaats staan, zullen aanzien worden als "schroot".