Belasting op taxivergunning en/of vergunning verhuur van voertuigen met bestuurder

Datum bekendmaking maandag 23 december 2019
Datum besluit maandag 16 december 2019
Einddatum woensdag 31 december 2025

Kohierbelasting.

Jaarlijkse belasting op de vergunning bestemd voor het exploiteren van een taxidienst, alsook op de vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

De belasting is verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het moment waarop de vergunning of machtiging werd afgegeven.  De belasting is jaarlijks verschuldigd en ondeelbaar ten laste van de houder van de vergunning vermeld op 1 januari van het aanslagjaar.  De vermindering van het aantal voertuigen of de opschorting van de exploitatie met één of meer voertuigen geeft geen aanleiding tot een belastingteruggave. Dit geldt eveneens voor de opschorting of intrekking van een vergunning of buiten werking stellen van een of meer voertuigen voor welke reden ook.

De belasting is niet verschuldigd in het jaar waarin een vergunning wordt bekomen op basis van het decreet van 29/3/2019 (omdat dan de retributie verplicht is).

De belastingbedragen (art. 3) worden aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Voor aanslagjaar 2020 werd er een belastingvermindering toegekend (GR 21/9/2020 : Belastingen-vermindering belastingdruk t.b.v. ondernemingen ingevolge de coronacrisis.)