Beleidsvisie

Visie van de gemeente

De beleidsvisie van de gemeente op het vlak van mobiliteit kan samengevat worden in een aantal krachtlijnen.

Een gemeente die bereikbaar is

De gemeente Zaventem en zijn deelgemeenten willen bereikbaar zijn en blijven. Meer in het bijzonder moeten bedrijventerreinen, handelaars, horeca en andere voorzieningen te allen tijde vlot bereikbaar zijn.

Een gemeente die meer aandacht besteedt aan ecologische verplaatsingsmodi

We willen minder auto's in het hart van de gemeente. Meer aandacht voor de ecologische verplaatsingsmodi (te voet, met de fiets, openbaar vervoer) moet dit mogelijk maken. In functie hiervan ijveren we in het bijzonder voor een uitbreiding van de fietsverbindingen, ook tussen de deelgemeenten.

De uitvoering van de S-bocht en andere fietsverbindingen past binnen de strategie van de gemeente Zaventem om tijdens deze legislatuur volop in te zetten op de realisatie van een veilig en comfortabel fietsroutenetwerk. Deze zullen een bijkomende stimulans geven om de fiets te gebruiken voor het woon-werkverkeer, en zo hopelijk ook onze overgesatureerde (auto)wegen wat minder druk maken. Het is zeker een extra hulpmiddel om onze schoolgaande jeugd in een veiligere omgeving ook vaker de fiets te laten gebruiken.

Een gemeente die voorrang geeft aan de zwakke weggebruikers

We hanteren hiervoor het STOP-principe waarbij de behoeften van de zwakke weggebruiker prioriteit krijgen. Het STOP-principe staat voor:

  • S van stappen (voetgangers)
  • T van trappen (fietsers)
  • O van openbaar vervoer
  • P van privé (individueel gemotoriseerd vervoer)

Bij de (her)aanleg van straten wordt eerst gekeken naar de veiligheid van stappers, trappers, … volgens de volgorde van het STOP-principe. In functie hiervan werken we aan een beleid met continue focus op de voetganger en de fietser.

Een gemeente die ijvert voor verkeersluwe woon- en dorpskernen

We engageren ons voor verkeersluwe dorpskernen en woonwijken waar het aangenaam vertoeven is en waar het veilig en aantrekkelijk is voor fietsers en voetgangers. Een gepaste straatinrichting kan bovendien de overlast veroorzaakt door oververhitting in de zomer en wateroverlast bij hevige of langdurige neerslag beperken.

Geschikte stalplaatsen voor de wagens die in de gemeente moeten zijn

Enerzijds ijveren we voor minder auto's in het hart van de gemeente en verkeersluwe dorpskernen en woonwijken. Anderzijds wensen we wel geschikte stalplaatsen te voorzien voor de wagens die daar wél moeten zijn.

Een gemeente die wil samenwerken met Federale Overheid en de gewesten

Het sluipverkeer doorheen Zaventem heeft naast een lokale vooral een bovenlokale dimensie. Hiervoor is het belangrijk om samen te werken met de verschillende overheden om een beter inzicht te krijgen in de problematiek en adequate maatregelen te kunnen treffen.

We ijveren ervoor om van de fiets een volwaardig en veilig alternatief te maken voor onze verplaatsingen, zowel voor het woon-werk- als het woon-schoolverkeer. Samenwerking met de verschillende overheden is essentieel om verder te investeren in fietsinfrastructuur en de uitbouw van een volledig fietsnetwerk.

Visie van de Vlaamse Overheid

Basisbereikbaarheid

Met de invoering van het decreet Basisbereikbaarheid wenst de Vlaamse overheid het openbaar vervoer te organiseren op basis van de behoefte van de gebruiker. Doelstelling is om het aanbod beter af te stemmen op de vervoersvraag van de reiziger en op de reële vervoersstromen.

Samen met de steden en gemeenten werkt de Vlaamse Overheid aan een geïntegreerd vervoerssysteem om basisbereikbaarheid te realiseren. Meer informatie hierover vind je op de website van de Vlaamse Overheid: https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid

Vervoerregio’s

Mobiliteit is een thema dat de gemeentegrenzen overschrijdt. Met de inrichting van 15 Vlaamse vervoerregio’s, vervoerregioraden en regionale mobiliteitsplannen hebben de gemeenten nu een kader waarbinnen ze kunnen samenwerken aan mobiliteitsuitdagingen. Alle lokale besturen hebben binnen hun vervoerregio een stem om het openbaar vervoer mee vorm te geven rekening houdend met het beschikbare budget.

De gemeente Zaventem maakt deel uit van de Vervoerregio Vlaamse Rand.

4-lagig vervoersmodel

De ruggengraat van het nieuwe vervoersmodel wordt gevormd door het ‘treinnet’. Daaronder bevindt zich het aanbod van De Lijn, opgedeeld in 3 lagen. De eerste laag is het 'kernnet', de voorstedelijke en interstedelijke verbindingen, die de grootste attractiepolen met elkaar linken. De tweede laag bestaat uit het ‘aanvullende net’, dat aantakt op het kernnet en bijvoorbeeld verbindingen maakt met buitenwijken en kleinere kernen. De derde laag bestaat uit ‘Vervoer op maat’. Dit zijn lokale of private initiatieven die inspelen op specifieke noden en op noden die niet op een efficiënte manier kunnen ingevuld worden op één van de andere lagen.

Hoppinpunten

Een Hoppinpunt is een herkenbare plek met een aanbod van diverse, op elkaar afgestemde vervoermogelijkheden. Het Hoppinpunt heeft als doel de toegang tot en overstap tussen de vervoersmiddelen te faciliteren.

Een Hoppinpunt heeft bijvoorbeeld een halte voor het openbaar vervoer (treinnet, kernnet, aanvullend net of vervoer op maat) en biedt parkeermogelijkheden voor personenwagens en fietsen. Bovendien kunnen er deelauto's en deelfietsen aangeboden worden.

Meer informatie vind je hier terug.