Bezwaar aantekenen

Een belasting is een eenzijdig opgelegde verplichting van de overheid waar geen individuele dienstverlening tegenover staat. Deze belastingen worden gebruikt om de openbare dienstverlening te financieren.

Ga ja niet akkoord met een op jouw naam gevestigde belasting, dan kan je een bezwaar indienen na ontvangst van het aanslagbiljet.

Termijn

De termijn om bezwaar in te dienen is bij wet vastgelegd en is voor een kohierbelasting verschillend dan voor een contante belasting:

  • Kohierbelasting: binnen een termijn van 3 maanden, te rekenen vanaf de 3e werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet
  • Contantbelasting: tot 3 maanden na de inning.

Opgelet: een aanslagbiljet moet binnen de 2 maanden betaald worden. Wanneer je bezwaar wil indienen tegen een deel van de aanslag, moet je het niet betwiste deel tijdig betalen!

Procedure

Een bezwaarschrift moet je schriftelijk indienen:

  • Per brief, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Diegemstraat 37, 1930 Zaventem of
  • Per e-mail naar secretariaat@zaventem.be

Het bezwaarschrift:

  • Bevat de reden van jouw bezwaar met eventuele bewijsstukken
  • Bevat een kopie van het aanslagbiljet
  • Vermeldt je naam, je hoedanigheid, (eventueel nieuw) adres of de zetel van de belastingplichtige
  • Is, als het aanslagbiljet niet aan jou persoonlijk gericht werd, met een volmacht ondertekend door de belastingplichtige
  • Is door jou ondertekend en van datum voorzien.

Je ontvangt een ontvangstbewijs binnen de 14 dagen na ontvangst. Nadien beschikt het college over 6 maanden om een beslissing te nemen. Ga je niet akkoord met deze beslissing, dan kan je daartegen beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg. Deze procedure wordt toegelicht bij de beslissing van het college.

 

Contact & openingsuren

Belastingen

Adres
Stationsstraat 8 , 1930 zaventem
Tel.
02 717 88 06, 02 717 88 07
belastingen@zaventem.be
Openingsuren
Vandaag
Nu gesloten
open van 08:00 tot 12:00 12:30 tot 16:00
Morgen
open van 08:00 tot 12:00
Meer openingsuren Belastingen