Definitief vastgestelde gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

De verordeningen zijn definitief van kracht vanaf ze in het staatsblad verschijnen. De principes vormen vanaf nu een aangenomen beleidslijn en worden als dusdanig toegepast.

Verordening inzake parkeervoorzieningen

De regels en voorschriften van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening parkeervoorzieningen voor zowel voertuigen als fietsen hebben als doel om de toenemende parkeerdruk op het openbaar domein te verminderen, de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de gemeente te vrijwaren en het gebruik van duurzame verkeersmodi in de gemeente Zaventem te stimuleren en te bevorderen.

De verordening biedt een overzichtelijk toetsingskader voor de behandelende ambtenaar en een houvast voor de aanvrager bij de ontwikkeling van een project en het opstellen van een stedenbouwkundige vergunnings- en/of verkavelingsaanvraag.

Deze verordening is een eerste herziening van de stedenbouwkundige verordening inzake parkeervoorzieningen, en is definitief vastgesteld in GR van 14 december 2020.

Meer info verordening parkeervoorzieningen 1ste herziening - SVO_23094_233_00009_00002

Verordening inzake kernversterking

De gemeente Zaventem krijgt, als onderdeel van het Vlaams strategisch gebied rond Brussel, steeds vaker te maken met een trend naar meergezinswoningen. Deze trend is momenteel zodanig groot dat het aantal vergunde woongelegenheden bijna uitsluitend toe te wijzen is aan meergezinswoningen. Deze hebben een beduidende invloed op de ruimtelijke draagkracht en de sociale mix van het patrimonium.

Met deze verordening wenst de gemeente Zaventem te streven naar een kernverdichting, welke tot doel heeft de bestaande kernen te versterken door voldoende ondersteunende functies te voorzien.

Deze verordening is een herziening van de stedenbouwkundige verordening inzake meergezinswoningen, en is definitief vastgesteld in GR van 14 december 2020.

Meer info verordening kernversterking - SVO_23094_233_00013_00001