Euthanasie

Iedere persoon kan een wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren voor wanneer men in één van de volgende situaties zou belanden:

- Dat hij/zij lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke aandoening die door een ongeval of ziekte veroorzaakt is.

- Dat hij/zij buiten bewustzijn is; en deze toestand volgens de stand van de wetenschap onomkeerbaar is.

De wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken.
De verklaring die werd opgesteld vanaf 2 april 2020 is geldig voor onbeperkte duur.
Wilsverklaringen die als verklaringsdatum een datum vóór 2 april 2020 hebben , behouden een geldigheid van 5 jaar. Indien u wenst dat de wilsverklaring geldig blijft, dient u zelf initiatief te nemen voor een verlenging. Dit zal dan voor onbeperkte duur zijn.

De wilsverklaring zal alleen in de gegevensbank van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu worden geregistreerd. De ambtenaar van de dienst Bevolking zal uw verklaring registreren via de beveiligde webtoepassing 'Euthanasie', bereikbaar via het Portaal van de Sociale Zekerheid. De gegevens worden gecontroleerd door het Rijksregister. Zodra uw wilsbeschikking is geregistreerd, ontvangt u een bewijs hiervan.

Het is geen verplichting om uw wilsverklaring te laten registeren. Als u dit wel doet, zijn de artsen snel op de hoogte van het bestaan van een wilsverklaring. Anders moet u zelf zorgen dat deze bekend is. U kan in uw verklaring een of meerdere vertrouwenspersonen aanwijzen. Deze vertrouwenspersonen moeten dan zelf uw behandelende arts verwittigen.

Voorwaarden

Elke wilsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige, die beschikt over een rijksregisternummer, kan bij het gemeentebestuur een wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren.

Alle personen die op de wilsverklaring vermeld staan, zowel getuigen als eventuele vertrouwenspersonen, moeten meerderjarig zijn en beschikken over een rijksregisternummer. 

Als de betrokkene  de verklaring niet kan opstellen dan kan een meerderjarige die geen materieel belang heeft, de wilsverklaring opstellen. Deze wilsverklaring vermeldt de reden van de medische ongeschiktheid. Als bijlage voegt u een medisch getuigschrift als bewijs. 

Procedure

Op de dienst Bevolking kan u een blanco formulier wilsverklaring euthanasie verkrijgen.
U kan dit formulier ook downloaden.

De registratie van een wilsverklaring inzake euthanasie gebeurt via een aangifteformulier dat aan de gemeentelijke ambtenaar wordt bezorgd. De wilsverklaring kan op elk moment worden opgesteld.

Het formulier moet duidelijk leesbaar ingevuld worden (handgeschreven of getypt) t.o.v. twee meerderjarige getuigen, van wie er minstens één geen materieel belang heeft bij uw overlijden.
Eén getuige mag dus geen familielid zijn. De verklaring wordt gedagtekend en ondertekend door degene die de verklaring aflegt, door de getuigen en, in voorkomend geval, door de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon mag geen arts of verplegend personeel zijn.

De ambtenaar van de dienst Bevolking kijkt na of de wilsverklaring in overeenstemming is met het model dat is toegevoegd bij het Koninklijk Besluit van 2 april 2003.

Wat meebrengen

  • Uw identiteitskaart / verblijfskaart 
  • Volledig ingevulde en gedagtekend formulier wilsverklaring inzake euthanasie

Kostprijs

De registratie is gratis. U ontvangt een ontvangstbewijs van het afleggen van deze registratie.