Gemeentelijke administratieve sanctie (GAS)

De gemeente Zaventem wil voor haar inwoners en bezoekers een aangename gemeente zijn. We proberen burgers zo goed mogelijk te informeren en te sensibiliseren over 'wat mag' en over 'wat niet mag'. Indien sensibiliseren en voorkomen echter niet helpen, kan het gemeentebestuur een 'Gemeentelijke Administratieve Sanctie' (GAS) opleggen aan wie de regels niet respecteert. 

Wat? 

 • Een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) is een sanctie die de gemeente kan opleggen voor inbreuken op het politie- en andere reglementen. Het is een manier om bepaalde vormen van overlast snel en doeltreffend aan te pakken.
 • Het reglement op ‘Gemeentelijke Administratieve Sancties’ of het GAS-reglement zorgt zo mee voor een leuke en nette gemeente waar het voor iedereen aangenaam wonen is.
 • Alle informatie vind je terug in de GAS-brochure

Waarvoor riskeer je een GAS?

Gewone bestuurlijke inbreuken
De meest voorkomende overtredingen van deze soort zijn:

 • Zwerfvuil achterlaten
 • Hondenpoep niet opruimen
 • Wildplakken
 • Geurhinder veroorzaken
 • ...

Gemengde verkeersinbreuken
De meest voorkomende inbreuken op stilstaan en parkeren zijn:

 • Foutief parkeren op het voetpad
 • Parkeren op plaatsen voor mensen met een beperking
 • Parkeren van defecte voertuigen of aanhangwagens op de openbare weg
 • ...

Wie kan een GAS krijgen?

Iedereen die 14 jaar of ouder is en een inbreuk pleegt op het politiereglement riskeert een GAS.

Wie kan overtredingen vaststellen?

 • Politieagenten
 • Gemeenteambtenaren die werden aangesteld in deze materie
 • Gemeenschapswacht-vaststellers

Zij leggen geen sanctie op. Dit kan alleen de sanctionerend ambtenaar of het college van burgemeester en schepenen.

Welke sanctie riskeer je?

Geldboete

 • ‘Gewone bestuurlijke inbreuken’
  • Naargelang de ernst van de overtreding kan een geldboete opgelegd worden tot 350 euro.
  • Voor minderjarigen tussen 14 en 18 moet steeds eerst een bemiddeling voorgesteld worden en is het maximum 175 euro. Bij een geslaagde bemiddeling wordt geen geldboete opgelegd.
  • De sanctie wordt bepaald door de gemeentelijk sanctionerende ambtenaar aangewezen door de gemeenteraad.

 • ‘Gemengde verkeersinbreuken’
  De geldboetes van de gemengde verkeersinbreuken zijn bij wet vastgelegd in categorieën:
  • 1ste categorie: 58 euro
   bijvoorbeeld het verkeersbord voor parkeerverbod negeren
  • 2de categorie: 116 euro
   bijvoorbeeld parkeren op het voetpad
  • De sanctie wordt opgelegd door de sanctionerend ambtenaar van HAVILAND aangeduid door de gemeenteraad. 

Schorsing, intrekking, sluiting

Naast geldboetes zijn er nog drie andere administratieve sancties mogelijk:

 • Administratieve schorsing van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning
 • Administratieve intrekking van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning
 • Tijdelijke of definitieve sluiting van een inrichting

Voor deze sancties is het college van burgemeester en schepenen bevoegd. 

Alternatieve maatregelen

In plaats van een sanctie kan ook een alternatieve maatregel worden opgelegd: 

 • De gemeenschapsdienst:
  Een prestatie van algemeen belang die de overtreder uitvoert ten gunste van de gemeenschap.
 • De lokale bemiddeling:
  Een bemiddelaar wordt aangesteld en tracht tot een oplossing te komen die er meestal in bestaat dat de overtreder de veroorzaakte schade herstelt of vergoedt of andere maatregelen neemt om het conflict op te lossen. Bij een geslaagde bemiddeling wordt geen geldboete opgelegd.

Verweer en beroep

 • De wet garandeert dat de overtreder in de procedure wordt gehoord. Als de sanctionerend ambtenaar een boete tot 70 euro oplegt, kan de verdediging schriftelijk. Bij een hogere sanctie is er de mogelijkheid tot een mondeling verweer.
 • Ga je niet akkoord met de beslissing van de sanctionerend ambtenaar? Dan kan je daartegen beroep aantekenen bij de politie- of jeugdrechtbank.

Bekijk de GAS-brochure