Gemeenteraadscommissies

De vergaderingen vinden meestal plaats in de week voorafgaand aan de gemeenteraad

Woensdag 19 juni om 19u30 gezamenlijke commissie Financiën - Sport, Middenstand, Tewerkstelling, Ontwikkelingssamenwerking, Openbaar vervoer - Huisvesting, Ruimtelijke Ordening, Participatieve democratie in de raadzaal Diegemstraat 37, 1930 Zaventem (agenda)

Donderdag 20 juni om 19u30 commissie Integrale veiligheid, Mobiliteit, Cultuur, Economie in de raadzaal Diegemstraat 37, 1930 Zaventem (agenda)

Wat

In Zaventem zijn er 11 gemeenteraadscommissies (aantal commissies is bepaald door de bevoegdheidsverdeling van de schepenen).

De commissies zijn opgericht door de gemeenteraad en samengesteld uit gemeenteraadsleden. Elke commissie, behalve deze van de fractievoorzitters, telt 15 leden.

De effectieve leden hebben spreek- en stemrecht binnen de commissie. Andere gemeenteraadsleden die geen effectief lid zijn van een commissie kunnen de vergaderingen bijwonen. De verantwoordelijke schepen is aanwezig op de commissie van zijn beleidsdomein, geeft toelichting over de agendapunten maar heeft geen stemrecht.

Het is de taak van de commissie om:

 • besluitvorming in de gemeenteraad voor te bereiden door grondige bespreking van belangrijke dossiers
 • advies te geven aan bestuur (dit advies is niet-bindend)
 • voorstellen te formuleren m.b.t. beleidsvoering
 • Vergaderingen van de commissies zijn openbaar (behalve wanneer het gaat die onderwerpen  die met persoonlijke levenssfeer te maken hebben of wanneer 2/3e van de aanwezige leden een geheime behandeling vraagt)

Voorstelling commissies

 • Er is een evenredige verdeling van de mandaten over de verschillende fracties binnen de gemeenteraad. Het aantal mandaten voor de fracties die in het college zetelen is hoger dan het aantal mandaten van de andere fracties.
  • Verdeling mandaten per fractie:
   • Open VLD 6 mandaten
   • CD&V 2 mandaten
   • N-VA 3 mandaten
   • UF 3 mandaten
   • Pro-Zaventem 1 mandaat
 • Commissie fractievoorzitters:
  • Aantal leden: 5
  • Voorzitter: Ingrid Holemans
 • Commissie Financiën:
  • Verantwoordelijke schepen: Bart Dewandeleer
  • Voorzitter: Lukas Schillebeeckx
 • Commissie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting , Participatieve democratie
  • Verantwoordelijke schepen: Bart Dewandeleer
  • Voorzitter: Lukas Schillebeeckx
 • Commissie Welzijn/Onderwijs/Feestlijkheden:
  • Verantwoordelijke schepen: Dirk Philips
  • Voorzitter: Robert De Mol
 • Commissie Sport/Middenstand/Tewerkstelling/Ontwikkelingssamenwerking/Openbaar Vervoer/Duurzame mobiliteit
  • Verantwoordelijke schepen: Piet Ockerman
  • Voorzitter:
 • Commissie Gebouwenpatrimonium/Rechtsgedingen/Verzekeringen
  • Verantwoordelijke schepen: Martine Robberechts
  • Voorzitter: Peter Rosel
 • Commissie Openbaar domein/Milieu/Duurzaamheid
  • Verantwoordelijke schepen: Wim Driesen
  • Voorzitter: Thomas Scheerlinck
 • Commissie Sociale Integratie/Vlaams Karakter/Jeugd
  • Verantwoordelijke schepen: Alihsan Özkan
  • Voorzitter:
 • Commissie Sociale Versterking/Thuiszorg/Woonvoorzieningen senioren/WZC en Informatica
  • Verantwoordelijke schepen: Hilde Van Craenenbroeck
  • Voorzitter: Lukas Schillebeeckx
 • Commissie Integrale Veiligheid/Mobiliteit/Cultuur/Economie
  • Verantwoordelijke schepen: Ingrid Holemans
  • Voorzitter:
 • Commissie Personeel/Algemeen Beleid & Coördinatie gemeente-OCMW
  • Verantwoordelijke schepen: Ingrid Holemans
  • Voorzitter: Nathalie Miseur