Geslachtswijziging laten registreren

Een geslachtswijziging is bedoeld voor een persoon die zichzelf beschouwt als behorende tot de andere sekse en ook de behoefte heeft dit gevoel te vertalen naar de realiteit. Om een wijziging van de geslachtsvermelding op de geboorteakte te bekomen en dus ook een identiteitskaart met V of M erop, moet de hierna volgende procedure doorlopen.

Het nieuwe geslacht geldt vanaf het heden en voor de toekomst, maar niet in het verleden om rechtsonzekerheid te voorkomen en de persoons- en familierechtelijke verhoudingen die bestaan, te behouden. Wat het ouderschap betreft, betekent dit dus het volgende: wanneer bv. een transseksuele vrouw vóór transitie de vader is van een kind, blijft zij ook na de transitie vader van dit kind, zelfs al is zij op dat moment juridisch vrouw.

Voorwaarden

Volgende personen kunnen een aanvraag doen:

 • de meerderjarige Belg;
 • de ontvoogde minderjarige Belg vanaf 16 jaar;
 • niet-ontvoogde minderjarige Belgen vanaf 16 jaar op voorwaarde dat zij bij de verklaring worden bijgestaan door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger
 • meerderjarige niet-Belgen, ingeschreven in de bevolkingsregisters.
 • niet-ontvoogde minderjarige niet- Belgen vanaf 16 jaar, ingeschreven in de bevolkingsregisters op voorwaarde dat zij bij de verklaring worden bijgestaan door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger

Procedure

Stap 1: eerste verklaring ("de aangifte")

Je doet aangifte van de wens om het geslacht vermeld in uw geboorteakte officieel te veranderen.

De bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand is deze van:

 • de gemeente waar je woont;
 • de gemeente waar je geboren bent, indien je Belg bent en niet in België woont.
 • de stad Brussel indien je niet in België geboren bent en niet in België woont.

Je biedt je aan bij de dienst burgerlijke stand. Je overhandigt een ondertekende verklaring dat je er al een hele tijd van overtuigd bent dat het geslacht in je geboorteakte niet overeenstemt met je innerlijk beleefde genderidentiteit. Deze verklaring wordt tijdens de afspraak gezamenlijk overlopen en kan je dan ondertekenen.

Niet-ontvoogde minderjarigen ouder dan 16 jaar worden bijgestaan door beide ouders of hun wettelijke vertegenwoordiger. Zij moeten bijkomend een verklaring van een kinder- of jeugdpsychiater voorleggen.

Je wordt geïnformeerd over het verloop van de procedure en je krijgt een ontvangstbewijs.

Stap 2: tweede verklaring binnen een termijn van 3 maanden na de eerste aangifte

Je komt een tweede maal aan het loket en je bevestigt je eerste verklaring na minimum drie maanden en maximum zes maanden na de eerste aangifte.

 • Je biedt je opnieuw aan bij de dienst burgerlijke stand.
 • Je overhandigt een verklaring waarin je meedeelt dat je overtuiging niet gewijzigd is en je geïnformeerd bent over de gevolgen van de aanpassing van de geslachtsregistratie. Deze verklaring wordt tijdens de afspraak gezamenlijk overlopen en kan je dan ondertekenen.
 • De akte tot aanpassing van de geslachtsregistratie wordt opgemaakt en de procedure voor de aanmaak van een nieuw rijksregisternummer wordt opgestart.
 • Wanneer je een nieuw rijksregisternummer krijgt toegewezen, ontvang je een uitnodiging voor een nieuwe identiteitskaart of elektronische vreemdelingenkaart aan te vragen.

Wat meebrengen

 • Je elektronische identiteitskaart of vreemdelingenkaart
 • De verklaring van de kinder -en jeugdpsychiater : niet-ontvoogde minderjarigen vanaf 16 jaar

Bij het bevestigen van je eerdere verklaring:

 • Je elektronische identiteitskaart of vreemdelingenkaart
 • Het ontvangstbewijs dat je bij je eerdere verklaring meegekregen hebt.

Kostprijs

De procedure is gratis.

De aanvraag van een nieuwe identiteitskaart / vreemdelingenkaart bedraagt € 25.

Regelgeving

Een voornaamswijziging is mogelijk op basis van een verklaring op eer, voor minderjarigen zelfs vanaf de leeftijd van 12 jaar als zij daarbij worden bijgestaan door hun ouders of wettelijk vertegenwoordiger.

Om je voornaam te wijzigen, moet je een verzoek richten aan de Federale Overheidsdienst Justitie.

Meer info

De FOD Justitie voorziet in een uitgebreide informatiebrochure en modelformulieren.

Het instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen biedt eveneens informatie en modelformulieren aan.