Goedgekeurde gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

Hieronder kan je de goedgekeurde, geldende gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen raadplegen.

De verordeningen zijn op 22 februari in het staatsblad gepubliceerd en zijn definitief van kracht.

Verordening parkeervoorzieningen

De regels en voorschriften van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening parkeervoorzieningen voor zowel voertuigen als fietsen hebben als doel om de toenemende parkeerdruk op het openbaar domein te verminderen, de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de gemeente te vrijwaren en het gebruik van duurzame verkeersmodi in de gemeente Zaventem te stimuleren en te bevorderen.

De verordening biedt een overzichtelijk toetsingskader voor de behandelende ambtenaar en een houvast voor de aanvrager bij de ontwikkeling van een project en het opstellen van een stedenbouwkundige vergunnings- en/of verkavelingsaanvraag.

Meer info verordening parkeervoorzieningen - SVO_23094_233_00009_00002

Verordening kernversterking

De gemeente Zaventem krijgt, als onderdeel van het Vlaams strategisch gebied rond Brussel, steeds vaker te maken met een trend naar meergezinswoningen. Deze trend is momenteel zodanig groot dat het aantal vergunde woongelegenheden bijna uitsluitend toe te wijzen is aan meergezinswoningen. Deze hebben een beduidende invloed op de ruimtelijke draagkracht en de sociale mix van het patrimonium. Deze verordening bepaalt waar meergezinswoningen mogelijk zijn in de gemeente Zaventem. Er werd een afbakening opgemaakt per deelgemeente.

Met deze verordening wenst de gemeente Zaventem te streven naar een kernverdichting, welke tot doel heeft de bestaande kernen te versterken door voldoende ondersteunende functies te voorzien. In die zin draagt een kernversterking bij tot een concentratie van leefbaardere voorzieningen. In die zin wil de gemeente Zaventem een duidelijke afbakening organiseren.

Daarnaast zet de gemeente Zaventem in op zijn verkeersassen, de daaraan gekoppelde openbaar vervoersmogelijkheden, de mogelijkheden inzake autobereikbaarheid en de mogelijkheid om een balans te creëren tussen drukke wegen en een eerder autoluwer gedeelte achter de zone voor meergezinswoningen. Dit wordt ook onderschreven door de beleidsnota Vlaams-Brabant.

Meer info verordening kernversterking - SVO_23094_233_00013_00001