Informatie uit de bevolkingsregisters

Het verstrekken van informatie uit de bevolkingsregister gebeurt:

  • In de vorm van uittreksels uit de registers
  • Via getuigschriften die aan de hand van die registers zijn opgemaakt
  • Door raadpleging van de registers
  • Door verstrekking van personenlijsten uit de registers
  • In de vorm van statistische gegevens

Procedure

U kan een uittreksel uit de registers - of een getuigschrift dat aan de hand van die registers is opgemaakt – verkrijgen voor zover deze inlichtingen die zij bevatten op u betrekking hebben.

Online raadpleging van de registers

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken ontwikkelde de website 'Mijn dossier'.
U kan er met behulp van uw elektronische identiteitskaart uw gegevens in het Rijksregister raadplegen, zien wie de gegevens geraadpleegd heeft gedurende de voorbije 6 maanden en een aantal uittreksels uit het bevolkingsregister afhalen.

Voor u naar de website 'Mijn dossier' kan surfen, moet u zeker zijn dat u een kaartlezer en de gepaste software op uw computer geïnstalleerd heeft. Deze software kan u downloaden op de website van eID. Als u alle stappen daar gevolgd heeft, kan u surfen naar de website 'Mijn dossier' en uw gegevens raadplegen.

U moet eerst uw elektronische identiteitskaart in de kaartlezer steken om toegang te krijgen tot de website.

Verstrekking aan derden van personenlijsten uit de registers

Geen enkele lijst van personen ingeschreven in de registers mag aan derden worden verstrekt. Dit verbod is niet van toepassing op de openbare overheden of instellingen die door of krachtens de wet gemachtigd zijn om dergelijke lijsten te verkrijgen en dit voor de informatie waarop die machtiging slaat.

Recht op toegang

U heeft het recht de informatie over uw persoon, die in de registers is vermeld, op te vragen. Gelieve hiervoor uw identiteitskaart mee te brengen.

Het recht op toegang is kosteloos.

Recht op verbetering

Indien u vaststelt dat de gegevens niet correct, onvolledig of onnauwkeurig zijn, dan kan u deze laten verbeteren.

Hiertoe stuurt u aangetekend een gemotiveerde aanvraag tot verbetering aan het gemeentebestuur. U voegt hierbij de nodige bewijsstukken (vb. een geboorteakte als de schrijfwijze van uw naam verkeerd is, een vonnis, …).

Het recht op verbetering is kosteloos.

Regelgeving