Leegstand

Wat is leegstand

Gemeente Zaventem is verplicht om alle leegstaande gebouwen en woningen te inventariseren en op te nemen in een leegstandsregister. Dit is een van de stappen die de gemeente onderneemt om een betaalbaar, kwalitatief en voldoende ruim woningaanbod te realiseren. Woningen die zonder reden leegstaan, dragen bij aan de schaarste aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen en drijven huur- en verkoopprijzen op. Langdurige leegstand is op zijn beurt vaak de voorbode van verwaarlozing en verkrotting. Soms zelfs van de verloedering van een straat of buurt.

  • Er is een onderscheid tussen woningen en gebouwen. Een woning wordt als leegstaand beschouwd als die sinds meer dan 12 maanden niet meer wordt bewoond. Een gebouw wordt als leegstaand beschouwd als minstens de helft van de oppervlakte sinds meer dan 12 maanden niet meer in gebruik is volgens de vergunde functie van het gebouw. 
  • De gemeente stelt leegstand vast met objectieve criteria, bijvoorbeeld: er is geen domiciliëring gedurende 12 maanden of langer, er zijn geen aansluitingen op nutsvoorzieningen of heel laag verbruik, de brievenbus puilt uit, ontbreekt of is toegeplakt, de rolluiken zijn langdurig gesloten, de ramen zijn dichtgeplakt, de toegangspaden zijn overwoekerd…
  • De lijst van vaststellingen is niet-limitatief en elke indicatie kan aangegrepen worden om aan te tonen dat een woning of gebouw leeg staat. Let op: ondanks een inschrijving in het bevolkingsregister kan toch leegstand worden vastgesteld aan de hand van andere indicaties.
  • Leegstand wordt steeds ter plaatse vastgesteld door een bevoegd persoon en alle zakelijk gerechtigden worden door de gemeente per aangetekende zending op de hoogte gebracht van de opname van de woning of het gebouw in het leegstandsregister. Deze aangetekende zending bevat een genummerde administratieve akte. Dit is de officiële verklaring van vaststelling van leegstand.
  • Zaventem heeft een gemeentelijke heffing op leegstaande woningen en gebouwen. Dit wil zeggen dat je belast kunt worden op het langdurig leegstaan van je woning of gebouw. De belasting varieert van 1.500 tot 1.900 euro afhankelijk van hoe lang je woning/het gebouw leegstaat.
  • Je moet de belasting jaarlijks betalen. Op de verjaardag van de opname in het leegstandsregister word je belastingplichtig. Als je je pand hebt overgedragen, kan het zijn dat je dus toch nog belasting moet betalen over de periode dat je pand (nog) was opgenomen in het leegstandsregister. Ditzelfde kan gelden als je pand inmiddels is afgebroken of geschrapt uit het leegstandsregister. Je ontvangt een aanslagbiljet met daarop het bedrag van de belasting. Je moet de belasting binnen 2 maanden betalen.

Reglement leegstand en heffing

Beroep tegen opname in het leegstandsregister

Als je de leegstand betwist, kan je tegen de opname in beroep gaan. Je schrijft hiervoor binnen de 30 dagen na de ontvangst van de administratieve akte een aangetekende brief naar het college van burgemeester en schepenen. Je moet duidelijk aantonen dat je woning nog steeds wordt bewoond of dat je gebouw voor meer dan de helft van de totale oppervlakte wordt gebruikt.

Beroep tegen opname in het gemeentelijke register van leegstaande woningen en gebouwen87 Kb(pdf)

Bezwaar tegen leegstandsbelasting

Uiterlijk 3 maanden en 3 dagen na het verzenden van het aanslagbiljet kan bij het college van burgemeester en schepenen bezwaar worden ingediend tegen de belastingaanslag. Dit mag per brief of per mail naar secretariaat@zaventem.be

Bezwaar tegen leegstandsbelasting257,7 Kb(pdf)

Vrijstelling van leegstandsbelasting

In een aantal situaties kan je als eigenaar worden vrijgesteld van het betalen van leegstandsbelasting. Tijdens de periode van vrijstelling blijft je pand wel opgenomen in het leegstandsregister, maar hoef je (tijdelijk) niet te betalen. De vrijstelling moet aangevraagd worden bij het college van burgemeester en schepenen.

Aanvraag vrijstelling van leegstandsbelasting129,6 Kb(pdf) 

Schrapping uit het leegstandsregister

Vanaf het moment dat de woning weer 6 maanden ononderbroken bewoond is of het gebouw weer voor 6 ononderbroken maanden voor eer dan de helft in gebruik is, kan de eigenaar de schrapping aanvragen. De nodige bewijzen moeten hiervoor aangeleverd worden. Het pand wordt ook geschrapt als wordt aangetoond dat het inmiddels is gesloopt en het puin is geruimd.

Aanvraag schrapping uit leegstandsregister261 Kb(pdf)

Leegstand voorkomen

  • Je kan het pand opnieuw in gebruik nemen; bijvoorbeeld door er zélf te gaan wonen of het te verhuren. Als hiervoor eerst renovatiewerken nodig zijn, kan je mogelijk beroep doen op premies en fiscale voordelen. Hiervoor kun je contact opnemen met het woonenergieloket van het woonproject 'Wonen in het hart van Midden-Brabant'.
  • Als het niet meer opportuun is om te renoveren, kan sloop een optie zijn.
  • Je kan de woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor. Deze huren woningen en appartementen op de private markt om ze na eventuele renovatiewerken verder te verhuren tegen een redelijke huurprijs. Kwetsbare gezinnen en bewoners krijgen voorrang. Eigenaars die hun woning via een sociaal verhuurkantoor verhuren kunnen genieten van een aantal voordelen.
  • Je kan het pand verkopen.

Verkoop van een leegstaand pand

Let op! De verkoper is verplicht de koper in kennis te stellen van een opname in het leegstandsregister. De verkoper is tevens verplicht om de gemeente per aangetekend schrijven een kopie van de notariële akte van overdracht te bezorgen binnen 2 maanden na overdracht. Als de verkoper dit niet doet, wordt hij nog steeds als belastingplichtige beschouwd voor de leegstandsbelasting.