Lijst van gezworenen voor het Hof van Assissen

Maak een afspraak

Om de vier jaar wordt de lijst van gezworenen uit onze gemeente overgemaakt aan het Hof van Assisen.
Als je op de lijst van gezworenen staat, kan je de vier volgende jaren worden opgeroepen om als jurylid te zetelen bij een Hof van Assisen.

De volgende lijst van gezworenen wordt opgemaakt in 2021.

Hoe wordt de lijst opgemaakt?

De opmaak van de lijst gebeurt via openbare loting. Daarbij trekt de burgemeester, bijgestaan door twee schepenen, een nummer dat bestaat uit twee cijfers.

Op basis van de vorige kiezerslijst komen alle Belgen die een kiesnummer hadden dat eindigt op deze twee cijfers en die tussen de 28 en 65 jaar oud zijn op 1 januari in aanmerking als kandidaat voor de lijst van gezworenen.

Indien je wordt uitgeloot, ontvang je per post een witte kaart met begeleidende brief. De kaart dient aan de achterzijde volledig ingevuld te worden en te worden ondertekend aan de voorzijde. Daarna moet je deze kaart terugsturen naar de dienst Burgerzaken van het gemeentebestuur.

Op grond van de inlichtingen die werden ingewonnen, laat de burgemeester bepaalde personen uit de voorbereidende lijst van gezworen weg:

  • Zij die niet kunnen lezen of schrijven,
  • Zij die de taal niet begrijpen die tijdens het assisenproces gebruikt wordt,
  • Zij die een politiek mandaat bekleden,
  • Zij die behoren tot bepaalde beroepscategorieën (bv. magistraten, leden van de Raad van State, provinciegouverneurs)
  • Bekleders van erediensten,
  • Militairen in actieve dienst.

Ook indien men niet zou antwoorden, of een medisch attest bij de teruggestuurde kaart voegt, wordt men opgenomen in de lijst van gezworenen.

Op maandag 25 januari 2021 om 16.30 uur vindt de openbare loting plaats in de raadszaal van het gemeentehuis, Diegemstraat 37.
De Burgemeester Ingrid Holemans wordt bijgestaan door 2 schepenen.