Meldingsplicht voor stedenbouwkundige handelingen

Voor sommige stedenbouwkundige handelingen en exploitaties is de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht. Voor de meeste werken heb je een omgevingsvergunning nodig. Een aantal stedenbouwkundige handelingen zijn vrijgesteld van vergunningsplicht.

Een meldingsplicht is in bepaalde gevallen mogelijk voor:

Je doet je aanvraag digitaal bij het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid. Je kan er instructiefilms terugvinden die je helpen om je dossier aan te maken. Bij werken die vrijgesteld zijn van de medewerking van een architect kan je ook de snelinvoer gebruiken. Ook vind je er terug welke plannen en formulieren je nodig hebt voor een volledig dossier.

GA NAAR HET OMGEVINGSLOKET

Voorwaarden

Voorschriften zijn verschillend per perceel en afhankelijk van een aantal afgebakende zones binnen de gemeente. Deze afbakening gebeurt door middel van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan, een Bijzonder Plan van Aanleg, een verordening, het gewestplan, en/of een geldende verkaveling. Deze voorschriften kunnen elkaar overlappen. Het is daarom aangewezen steeds contact op te nemen met de dienst vooraleer een omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen.

Volgende reglementeringen worden onder andere gehanteerd bij de beoordeling:

Procedure

  • Een melding kan je aanvragen via het online omgevingsloket. Als je samenwerkt met een architect, dan kan die de aanvraag voor je opmaken.
  • De gemeente gaat binnen 30 dagen (of 20 dagen ingeval van een exploitatie) na of de melding voldoet aan de gestelde voorwaarden en neemt akte hiervan. Als de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden wordt geen akte genomen. Je krijgt hier dan bericht van via het omgevingsloket.
  • Je krijgt een afschrift van de aktename. Vervolgens dient een affiche te worden uitgehangen op de plaats van de werken gedurende een periode van 30 dagen.
  • Je mag het project uitvoeren of exploiteren de dag na de datum van de betekening van de meldingsakte. Je brengt de gemeente op de hoogte van de startdatum van de werken via het omgevingsloket.
  • Binnen de 2 jaar na aflevering van de aktename moeten de werken gestart worden.
  • Ook het einde van de werken dient via het omgevingsloket te worden aangegeven.

Kostprijs

De kost van een melding vind je in onderstaand reglement.

Huidige belastingreglementen