Omgevingsvergunning luchthaven Zaventem

In juli 2024 vervalt de milieuvergunning van Brussels Airport Company (BAC) voor de uitbating van de nationale luchthaven Zaventem. BAC heeft daarom op 6 juli 2023 een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend bij de Vlaamse overheid voor de hervergunning van de bestaande activiteit. Daarnaast liet BAC een milieueffectenrapport (MER) opmaken om de aanvraag te ondersteunen.

Milieueffectenrapport (PR3448)

In het kader van de hervergunning gaf BAC aan Antea Group de opdracht om een milieueffectenrapport (MER) op te maken. In dit MER werd in kaart gebracht:

  • wat de impact van de uitbating van de luchthaven is op de omgeving
  • welke acties BAC al neemt en nog kan nemen om de milieueffecten verder te milderen

Antea Group heeft een aanmeldingsdossier opgemaakt, waarin omschreven wordt welke effecten onderzocht worden en de manier waarop dit gebeurt.

Op basis van de adviezen van de verschillende adviesinstanties heeft het departement Omgeving twee scopingnota’s opgemaakt. Deze scopingnota’s bepalen de te onderzoeken ruimtelijke aspecten, de methode en de effectenbeoordelingen die al dan niet moeten uitgevoerd worden, en geven zo richting aan de inhoud van het MER.

Alle dossierstukken kunnen geraadpleegd worden via de MER-dossierdatabank (dossiernummer: PR3448).

Ontvankelijkheidsverklaring

De Vlaamse overheid heeft de omgevingsvergunningsaanvraag ontvangen, bestudeert het dossier en vraagt indien nodig extra informatie op. Daarna verklaart de Vlaamse overheid het dossier volledig en ontvankelijk.

Openbaar onderzoek

Nadat de omgevingsvergunningsaanvraag ontvankelijk is verklaard, volgt een openbaar onderzoek van de omgevingsvergunningsaanvraag en het MER. Dit openbaar onderzoek neemt 30 dagen in beslag en wordt gelijktijdig georganiseerd door de omliggende gemeenten rond de luchthaven.

Tijdens het openbaar onderzoek kunnen alle burgers het dossier inkijken en eventuele opmerkingen of bezwaren formuleren. Deze opmerkingen en bezwaren kunnen ze vervolgens indienen bij de vier gemeenten waarop de luchthaven gelegen is:

  • Zaventem
  • Kortenberg
  • Steenokkerzeel
  • Machelen

Na het openbaar onderzoek bundelen de gemeenten de bezwaarschriften en maken deze samen met hun adviezen over aan de Vlaamse overheid.

Beslissing

De Vlaamse overheid behandelt het dossier verder en neemt de uiteindelijke beslissing om al dan niet een omgevingsvergunning af te leveren. Deze beslissing wordt publiek kenbaar gemaakt.

Infosessies door BAC

  • MER-infosessie op 8 maart 2022: tijdens deze infosessie gaven de MER-deskundigen van Antea Group informatie over de inhoud van de ontwerpversie van het MER en de omgevingsvergunningsprocedure. Heb je deze infosessie gemist, dan kan je de opname bekijken op brusselsairport.be.
  • Algemene infosessie in het najaar van 2023: BAC heeft zich geëngageerd om een algemene infosessie te organiseren voor de inwoners van de omliggende gemeenten. Deze infosessie zal vermoedelijk in november plaatsvinden. Zodra we de exacte datum en verdere details vernemen, zullen we deze communiceren via onze gemeentelijke infokanalen