Omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen en verkavelingen

De omgevingsvergunning omvat wat voorheen de bouwvergunning, milieuvergunning en verkavelingsvergunning werd genoemd. Voor de meeste werken heb je een omgevingsvergunning nodig. Een aantal stedenbouwkundige handelingen zijn vrijgesteld van vergunningsplicht. Voor een aantal stedenbouwkundige handelingen is een melding voldoende.

Een omgevingsvergunning is noodzakelijk voor:

Je doet je aanvraag digitaal bij het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid. Je kan er instructiefilms terugvinden die je helpen om je dossier aan te maken. Bij werken die vrijgesteld zijn van de medewerking van een architect kan je ook de snelinvoer gebruiken. Ook vind je er terug welke plannen en formulieren je nodig hebt voor een volledig dossier.

GA NAAR HET OMGEVINGSLOKET

Voorwaarden

Voorschriften zijn verschillend per perceel en afhankelijk van een aantal afgebakende zones binnen de gemeente. Deze afbakening gebeurt door middel van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan, een Bijzonder Plan van Aanleg, een verordening, het gewestplan, en/of een geldende verkaveling. Deze voorschriften kunnen elkaar overlappen. Het is daarom aangewezen steeds contact op te nemen met de dienst vooraleer een omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen.

Volgende reglementeringen worden onder andere gehanteerd bij de beoordeling:

Procedure

  • Een omgevingsvergunning kan je aanvragen via het online omgevingsloket. Als je samenwerkt met een architect, dan kan die de aanvraag voor je opmaken.
  • De gemeente gaat binnen 30 dagen na of de vergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig is.
  • Vanaf de datum van volledigheid is de behandelingstermijn maximaal 3 maanden. Gedurende deze termijn worden eventuele noodzakelijke adviezen aangevraagd, een openbaar onderzoek georganiseerd, het dossier wordt afgetoetst aan de geldende regelgeving en het wordt beoordeeld op vlak van goede ruimtelijke ordening.
  • Je krijgt een afschrift van de beslissing. Vervolgens dient een affiche te worden uitgehangen op de plaats van de werken gedurende een periode van 30 dagen.
  • Als je niet binnen 35 dagen, vanaf de dag van aanplakking, op de hoogte wordt gebracht van de instelling van een administratief beroep, dan mag je starten met de werken. Je brengt de gemeente op de hoogte van de startdatum van de werken via het omgevingsloket.
  • Binnen de 2 jaar na aflevering van de vergunning moeten de werken gestart worden.
  • Ook het einde van de werken dient via het omgevingsloket te worden aangegeven.

Kostprijs

De kosten voor een omgevingsvergunning lees je in het reglement hieronder.