Versoepeling voor roofvogels bij ophokplicht

Sinds 15/11/2020 moeten pluimvee en gehouden vogels opgehokt worden of afgeschermd zijn met behulp van netten. Dit geldt ook indien je slechts enkele kippen houdt. Sinds 20/02/2021 is er een versoepeling voor roofvogels.

Versoepeling

De volgende activiteiten met roofvogels in open lucht zijn vanaf 20.02.2021 opnieuw toegestaan:

- Opleiden/trainen van roofvogels

- Geven van demonstraties

- Gebruiken van roofvogels voor de jacht op haarwild

- Gebruiken van roofvogels bij het beheer van overlast door wilde dieren

Voorwaarden

Deze derogaties zijn maar mogelijk indien de volgende voorwaarden vervuld of nageleefd zijn:

- De problematiek rond vogelgriep en in het bijzonder de epidemiologische toestand bij wilde vogels blijft stabiel

of evolueert in gunstige zin.

- Het gebruik van roofvogels voor buitenactiviteiten is niet toegelaten in de zgn. gevoelige natuurgebieden. Dit zijn waterrijke gebieden waar veel watervogels verblijven en het risico op besmette vogels groot is. De ligging van deze zones is terug te vinden op de website van het FAVV.

- Het gebruik van roofvogels voor de jacht op wilde vogels is niet toegestaan.

- De roofvogelhouder, die gebruik maakt van de derogaties, hanteert de volgende voorzorgen:

- Het blijft verplicht om alle roofvogels binnen of onder netten te voederen en te drenken.

- Roofvogels, die gebruikt zijn bij buitenactiviteiten, worden waar mogelijk een week apart gehuisvest om

een eventuele besmetting niet over te dragen naar de andere gehouden vogels.

- Een houder, die eveneens pluimvee of andere vogels houdt:

- past de verbodsbepalingen rond vogelgriep onverminderd toe voor alle pluimvee en andere vogels die

hij houdt. Deze moeten m.a.w. opgehokt blijven of met netten afgeschermd worden om het risico op

besmetting door wilde vogels minimaal te houden; zij moeten eveneens afgeschermd of binnen worden

gevoederd en gedrenkt.

- past de nodige bioveiligheidsmaatregelen toe om versleping van ziekte tussen de roofvogels, die

gebruikt worden bij buitenactiviteiten, en andere gehouden vogels en pluimvee te voorkomen. Dit

betekent minimaal dat apart schoeisel wordt gebruikt voor de ruimten waar deze roofvogels gehouden

worden en de plaatsen waar andere vogels gehouden worden, en dat de handen worden gewassen en

ontsmet na elke activiteit in één van de hokken.

Toepassing

Deze instructie is voor onbepaalde duur van toepassing vanaf 20.02.2021.

Ophokplicht van kracht

De ophokplicht voor andere vogels is nog steeds voor onbepaalde duur van kracht. Voederen en drenken van de dieren moet verplicht binnen gebeuren of op een manier zodat wilde vogels er geen toegang toe hebben.

  • Pluimvee en vogels, ook duiven, van professionele pluimveebedrijven en particuliere houders moeten worden opgehokt of afgeschermd zijn om contact met wilde vogels te vermijden. Deze maatregel geldt niet voor struisvogels.
  • Het geven van eten en drinken aan pluimvee en gehouden vogels moet binnen gebeuren of op een manier zodat wilde vogels er geen toegang toe hebben.
  • Het is verboden om pluimvee en gehouden vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water wordt behandeld om eventuele virussen te inactiveren.
  • Alle verzamelingen van pluimvee en vogels (tentoonstellingen, wedstrijden, markten) zijn verboden, zowel voor professionele houders als voor particuliere houders.

Enkel door deze maatregelen strikt op te volgen kunnen we ons pluimvee beschermen.

Blijf op de hoogte van de situatie via onze sociale media (Facebook, Twitter,…) of via http://www.favv.be/consumenten/extra/vogelgriep/

Gepubliceerd op maandag 22 februari 2021 13.26 u.