Orgaandonatie

Orgaandonatie kan een leven redden. Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is transplantatie van een orgaan de laatst mogelijke behandeling. Als je sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen jouw organen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat je daar nu al over nadenkt en je registreert als donor.

Sinds 2 juni 2020 zijn er enkele belangrijke veranderingen.

Je kan jouw beslissing met betrekking tot de donatie van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden laten registreren. Je kan hiervoor terecht bij de gemeente. Vanaf 1 juli 2020 kan je je ook laten registreren bij jouw huisarts, of ook online via de website www.mijngezondheid.be.

 Je hebt de keuze tussen de 4 volgende mogelijkheden:

 • Orgaandonatie voor transplantatie: organen van een donor na overlijden wegnemen.
  Weggenomen organen worden alleen gebruikt voor transplantatie bij mensen die hierop wachten.
 • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor transplantatie: weefsels en cellen van een donor na zijn overlijden wegnemen. Weggenomen weefsels worden alleen gebruikt voor transplantatie bij mensen die hierop wachten.
 • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor de vervaardiging van geneesmiddelen: het lichaamsmateriaal van een donor na overlijden wegnemen om geneesmiddelen te maken, bijvoorbeeld voor innoverende therapieën. Het gedoneerde materiaal (organen, weefsels, cellen en alles wat daaruit wordt gehaald) kan dus worden gebruikt om geneesmiddelen te maken.
 • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor onderzoek: lichaamsmateriaal dat na overlijden bij een donor wordt weggenomen voor wetenschappelijk onderzoek. Gedoneerd lichaamsmateriaal (organen, weefsels, cellen en alles wat daaruit wordt gehaald) wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, zonder menselijke toepassing. Dit onderzoek is vaak essentieel om de zorg te blijven verbeteren. Het helpt onder meer om de kennis over het menselijk lichaam of over bepaalde ziekten te vergroten. Opmerking: dit soort donatie is verschillend van het afstaan van het lichaam voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs dat wordt beheerd door faculteiten geneeskunde.

 Voor elke beslissing kunnen drie opties worden geregistreerd:
- Verzet
- Uitdrukkelijke toestemming
- Intrekking van een eerdere wilsverklaring

Als je Belg bent of meer dan zes maanden in België woont, dan staat de wet de verwijdering van organen na jouw dood toe tenzij:
 • Je dit uitdrukkelijk hebt geweigerd tijdens jouw leven.
 • Jouw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaanafname verzetten.

Voorwaarden

Wie kan het aanvragen?

 • De personen van Belgische en vreemde nationaliteit die in het bevolkingsregister van de gemeente Zaventem zijn ingeschreven.
 • De vreemde onderdanen die sedert meer dan zes maanden in het vreemdelingenregister van de gemeente Zaventem zijn ingeschreven.
 • De persoon jonger dan 18 jaar en in staat zijn wil kenbaar te maken, kan zelf of - zolang de betrokkene in leven is - de nabestaande die met hem samenleeft, het verzet uitdrukken.
 • De persoon jonger is dan 18 jaar en niet in staat zijn wil kenbaar te maken, kan - zolang de betrokkene in leven is - zijn nabestaande die met hem samenleeft, het verzet uitdrukken.
 • De persoon die niet in staat is, wegens zijn geestestoestand, zijn wil kenbaar te maken, kan zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn voorlopige bewindvoerder of - bij gebreke daarvan - zijn naaste verwant het verzet uitdrukken, zolang de betrokkene in leven is.

Procedure

Om te voorkomen dat je naaste familieleden na jouw dood de pijnlijke keuze in jouw plaats moeten maken, kan je vooraf je wil terzake laten registreren.

Dit kan:

Minderjarigen en personen die niet in staat zijn om hun wil alleen uit te drukken, moeten zich altijd naar het gemeentehuis begeven.

Je dient het verklaringsformulier in te vullen. De registratie van deze verklaring gebeurt via een formulier dat aan de gemeentelijke ambtenaar wordt bezorgd. Voorafgaand aan de feitelijke registratie controleert hij/zij de identiteit van de persoon die de verklaring voor registratie voorlegt. Hierbij wordt gecontroleerd of de identiteit van de persoon die de verklaring voorlegt, overeenkomt met de identiteit van de persoon op wie de verklaring betrekking heeft, of de persoon die de verklaring aflegt de verklaring voor een derde kan laten registreren.
Ten tweede, controleert men de conformiteit van de voorafgaandelijke verklaring met het model dat is bijgevoegd bij het koninklijk besluit van 9 februari 2020. 

Wat meebrengen

Uw identiteitskaart en het verklaringsformulier.

Kostprijs

De registratie is gratis. U ontvangt een ontvangstbewijs van het afleggen van deze registratie.