Zorgwonen

Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen.

Om een zorgwoning te creëren moet de eigendom, of ten minste de blote eigendom van de hoofd-en de ondergeschikte wooneenheid aan dezelfde eigenaar toebehoren.

Ook een huurwoning kan in aanmerking komen als zorgwoning, maar de eigenaar moet hiervan wel op de hoogte zijn en zijn goedkeuring geven.

Voorwaarden

Uw woning is een zorgwoning als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  • In een bestaande woning wordt één kleinere (ondergeschikte) wooneenheid gecreëerd;
  • De ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwooneenheid;
  • De ondergeschikte wooneenheid, de ruimten die gedeeld worden met de hoofdwooneenheid niet meegerekend, maakt ten hoogste een derde uit van het bouwvolume van de volledige woning;
  • De eigendom of ten minste de blote eigendom van hoofd- en ondergeschikte berust bij dezelfde titularis of titularissen

De creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van:

  •  Hetzij ten hoogste 2 ouderen van 65 jaar of ouder,
  •  Hetzij ten hoogste 2 hulpbehoevende personen * (personen met een handicap, personen die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering, personen die hulp nodig hebben om zelfstandig te wonen).

De zorgbehoevende personen kunnen zowel in de hoofdwoning als in de ondergeschikte woning wonen.

* U dient de nodige attesten waaruit de hulpbehoevendheid toe te voegen aan uw dossier (vb. attest van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap, attest van bijkomende kinderbijslag, een inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming voor personen met een handicap, BEL-profielschaal van de gezinszorg, …..)

Procedure

  • Als u een zorgwoning gaat inrichten die geen invloed heeft op de constructie van de woning en binnen het bestaande bouwvolume blijft, moet u zich melden op de dienst Omgeving met  een speciaal meldingsformulier voor zorgwonen.
  • Als u werken uitvoert die een invloed hebben op de bouwconstructie van uw woning, moet u zich melden op de dienst Omgeving met een speciaal meldingsformulier voor zorgwonen.
  • Als u ook het bouwvolume uitbreidt, dan heeft u altijd een stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning) nodig.

Opname in het Rijksregister:

Als u aan de voorwaarden voldoet, registreert de gemeente in het Rijksregister dat uw woning een zorgwoning is.  In het geval van zorgwonen is daarvoor een speciale code voorzien. Dit kan in sommige gevallen financieel voordelig zijn. Alle instanties die gebruik maken van de gegevens van het Rijksregister zijn zo ook op de hoogte van uw woonsituatie en houden hiermee rekening voor bijvoorbeeld de berekening van een premie of uitkering.

Na het beëindigen van de zorgsituatie:

Indien een bestaande zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, aangewend zal worden voor de huisvesting van één gezin, dan moet u dit melden aan uw gemeente met het meldingsformulier zorgwonen.

Wilt u de zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, terug gebruikt wordt voor de huisvesting van verschillende gezinnen of alleenstaanden, dan moet u hiervoor een stedenbouwkundige vergunning aanvragen.    

Zijn er fiscale voor- of nadelen

Op fiscaal vlak wordt u niet beschouwd als één gezin. Dat heeft bijgevolg geen nadelig effect op sociale uitkeringen of sociale voordelen.