Deskundige burgerzaken

Diploma: Bachelor
Niveau: B1-B3
Contract: voltijds, contractueel
Solliciteren: tot en met 11 oktober 2022
Procedure: Aanwerving, aanleggen aanwervingsreserve geldig voor twee jaar

Wat houdt de functie in?

Gelet op de steeds complexere en diverser wordende samenleving, is de afdeling burgerzaken op zoek naar een deskundige burgerzaken.

 • Vanuit jouw ervaring en deskundigheid sta je in voor het uitwerken van de nodige processen en procedures voor de administratieve verwerking en registratie van de burgerlijke stand.
 • Je behandelt en/of begeleidt complexere dossiers die verschillende dienstoverschrijdende elementen kunnen bevatten (burgerlijke stand, inclusief IPR- wetgeving, bevolking- en vreemdelingenwetgeving).
 • Je houdt je op de hoogte van ontwikkelingen rondom relevante wetgeving en regelgeving (in hoofdzaak: aangelegenheden burgerlijke stand, internationaal privaatrecht, privacywetgeving, begraafplaatsenbeheer, …) en brieft jouw collega’s hierover.
 • Je houdt te allen tijde mee de vinger aan de pols door tijdens een belangrijk deel van jouw werktijd ook zelf de loketfunctie uit te voeren. Sporadisch kan gevraagd worden een huwelijksceremonie bij te wonen (op vrijdag of zaterdag).
 • Je bereidt dossiers en agendapunten voor de bestuursorganen voor.
 • Je draagt mee zorg voor een kwalitatieve informatieverstrekking naar de burger en andere belanghebbenden via diverse informatiekanalen (vb. website, gemeenteberichten, …).
 • Je staat mee in voor een open interne communicatie naar de medewerkers, de diensthoofden, de andere entiteiten en het bestuur.
 • Je bent in staat nieuwe wet -en regelgeving te vertalen naar praktijkgerichte toepassingen en richtlijnen, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Je werkt onder leiding van het diensthoofd/afdelingshoofd en staat in onderling overleg mee garant voor een kwalitatieve en correcte dienstverlening naar de burger toe.
 • Je bent back-up van het diensthoofd/afdelingshoofd in geval van hun afwezigheid
  en in staat om hen tijdens beperkte periodes te vervangen en de dienst aan te sturen.

Voorwaarden

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passend gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen.
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van zijn werk
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966
 • Beschikken over ofwel een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs
 • Slagen voor de selectieprocedure (zie verder)

Wat verwachten wij verder van jou?

 • Je wil je inwerken in de gemeentelijke organisatie en de wetgeving die van toepassing is op lokale besturen.
 • Je hebt interesse in aangelegenheden burgerlijke stand, privacywetgeving, begraafplaatsenbeheer, … en belangstelling voor bevolking- en vreemdelingenwetgeving.
 • Je kan procedures opstellen, veranderen en verbeteren.
 • Je kan projectmatig denken en werken.
 • Je bent in staat mee te denken over de verschillende communicatiestrategieën en middelen.
 • Je bekijkt verschillende mogelijkheden om een bepaald doel te bereiken.
 • Je stemt je eigen inbreng af op de noden van de groep en organisatie.
 • Je gaat te allen tijde op een vertrouwelijke manier om met de informatie waarover je beschikt.
 • Je onderzoekt gericht de wensen en behoeften van burgers.
 • Je analyseert complexe problemen en herformuleert deze naar bruikbare, praktische vragen.
 • Je streeft continu naar initiatieven om de werking te verbeteren.
 • Je stelt bestaande zaken ter discussie en stelt alternatieven voor.
 • Je zorgt voor een heldere communicatie in twee richtingen.
 • Je gebruikt een taal en stijl die aangepast is aan het doelpubliek.
 • Je deelt eigen kennis en ervaring met anderen en staat altijd open voor het beantwoorden van vragen of problemen.
 • Je bent vertrouwd met de gangbare software-e toepassingen.

Wat hebben wij jou te bieden?

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur
 • Opname in een wervingsreserve, geldig voor twee jaar
 • Weddeschaal B1-B3: min. € 2826,68 en max. € 4762,87 (bruto per maand in functie van jouw anciënniteit); relevante ervaring (ook uit de privé) wordt meegenomen
 • Een werkgever die veel aandacht heeft voor een gezonde balans werk-privé: glijtijdenregeling, mogelijkheid tot opname kredieturen, extra feestdagen, minstens 32 dagen verlof op jaarbasis
 • Maaltijdcheques van € 8 per gewerkte dag
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding
 • Lokale handelaarsbonnen en ecocheques twv 200 euro/jaar (pro rata aan je werkregime)
 • 2de pensioenpijler

Procedure

Interesse?

Bezorg uiterlijk op dinsdag 11 oktober 2022 jouw cv en motivatiebrief aan het college van Burgemeester en Schepenen via onderstaande knop:

Solliciteer

Hoe ziet de selectieprocedure eruit?

Indien we meer dan 10 kandidaturen ontvangen, zal er een preselectie gebeuren door screening van de ontvangen CV’s en motivatiebrieven op basis van de in het vacaturebericht gestelde verwachtingen.

De selectieprocedure bestaat uit een vergelijkend examen met:

 • Een schriftelijke thuisopdracht op dinsdag 25 oktober 2022 van 9u00 tot 12u00 (op 50 punten), gericht op de evaluatie van de inhoudelijke en technische competenties van de kandidaten. Kandidaten moeten 50 procent van de punten behalen om als geslaagd te worden beschouwd en deel te kunnen nemen aan het mondeling examen. Op vrijdag 21 oktober zullen documenten worden bezorgd aan de kandidaten ter info en voorbereiding van de schriftelijke thuisopdracht.
 • Een mondelinge proef op dinsdag 8 november 2022 (op 50 punten) in de Raadzaal van het gemeentehuis, Diegemstraat 37, 1930 Zaventem (het exacte uur zal later worden meegedeeld), gericht op de evaluatie van de motivatie, relevante werkervaring en gevraagde competenties voor de functie.

Om als geslaagd te worden beschouwd, moet je voor elk gedeelte vijftig procent van de punten behalen en zestig procent op het geheel van het examen.

Meer info