Sociale gronden

De gemeente verkoopt sociale bouwgronden, volgens beschikbaarheid. De gronden (kavels) worden een stuk onder de marktprijs verkocht. Zo krijgen jonge mensen en gezinnen de kans om in onze gemeente te blijven wonen.
Van zodra de gemeente de nodige omgevingsvergunningen heeft verkregen, zullen wij langs deze weg de beschikbare projecten concreet toelichten. Wij raden aan om deze pagina dan ook regelmatig te bezoeken indien je interesse hebt voor één van deze projecten.

Verkoop van woning en 3 bouwgronden in Sint-Stevens-Woluwe

Zaventem verkoopt vier onroerende goederen in deelgemeente Sint-Stevens-Woluwe. De inschrijvingen voor kandidaat-kopers zijn intussen afgesloten. 

De toewijzing van de drie gronden en de woning verloopt volgens een puntenverdeling. Vooral starters jonger dan 35 jaar zijn de doelgroep. Eerstdaags worden onderstaande gronden en woning door de gemeenteraad toegewezen:

 • Bestaande woning: in de Berreveldlaan 35.
 • Bouwgrond: Sint-Stefaanstraat 73A. 
 • Bouwgrond: Eversestraat 112A. 
 • Bouwgrond: Wijngaardstraat 5B (lot 2). 

Er geldt een bewoningsverplichting voor de kandidaat-koper. Dat betekent dat de koper van de woning in de Berreveldlaan 35 er na de aankoop zelf gaat wonen. Voor de 3 bouwkavels betekent de verplichting dat de koper binnen een bepaalde termijn de woning bouwt en er vervolgens zelf gaat wonen. 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een sociale kavel zijn er een aantal voorwaarden. Ten eerste zijn er absolute selectievoorwaarden. Ten tweede zijn er toewijzingscriteria. Ten derde dien je na een positieve selectie ook nog te voldoen aan een aantal voorwaarden die door de gemeente worden opgelegd, zowel op het moment van toewijzing als in de jaren nadien.

Absolute selectievoorwaarden:

 • Je mag nog geen eigenaar zijn van een ander onroerend goed
 • Je dient te verklaren dat je het Nederlands machtig bent, of dat je het bereid bent te leren. 
 • Er kan slechts één kavel per koper worden toegekend en de koper mag in het verleden nog geen andere kavel in een gemeentelijke verkaveling van Zaventem aangekocht hebben

Voor de toewijzing van toekomstige sociale gronden, werd een voorrangsregeling vastgelegd op basis van een puntensysteem. Je krijgt bijvoorbeeld meer punten als je al lang in de gemeente woont en als je jonger bent dan 35 jaar. Er spelen ook sociale elementen mee zoals het inkomen en de gezinssamenstelling. Jonge mensen en gezinnen met een band met de gemeente zullen hoger scoren. Alleenstaanden en koppels maken even veel kans op een sociale kavel. Bij een koppel geldt de score van de hoogst scorende partner. Wanneer er meer kandidaten zijn om een perceel bouwgrond toe te wijzen aan de vastgestelde prijs, gebeurt de onderhandse toewijzing volgens een puntensysteem.

De kandidaat met het hoogste puntenaantal krijgt de grond toegewezen. Bij gelijke punten wordt de kavel toegewezen aan de kandidaat-koper die het langst in de gemeente Zaventem heeft gewoond. Indien in dat geval nog steeds sprake is van een gelijke punten aantal en een gelijk aantal jaren woonachtig in Zaventem, wordt de kavel toegewezen middels lottrekking.

Procedure

 • Je kan jezelf kandidaat stellen via een inschrijvingsformulier dat op deze pagina verschijnt van zodra er terug sociale kavels worden aangeboden door ons lokaal bestuur.
 • De kandidaat verklaart zich akkoord met de bepalingen van de reglementen.
 • De inschrijvingen worden geordend volgens rangschikking, de eerste gerangschikte mag eerst kiezen uit de beschikbare kavels.
 • De kandidaat ondertekent een verkoopovereenkomst.
 • De koper betaalt een voorschot van 10% van de koopsom binnen één maand na ondertekening van de verkoopovereenkomst.
 • Bij ondertekening van de akte wordt het saldo betaald door de koper.

De verkoop wordt slechts definitief na aanvaarding van de verkoopovereenkomst door de gemeenteraad, na ontvangst van het voorschot. Indien niet aan bovenvermelde voorwaarden voldaan kan worden, vervalt de verkoopovereenkomst en kan de kavel worden toegewezen aan de volgende op de lijst.

Meer info

 • De notariële kosten, de registratierechten en alle eventuele overige erelonen en rechten die voortvloeien uit deze verkoping zijn ten laste van de koper. De kosten voor aansluiting op de nutsvoorzieningen zijn eveneens ten laste van de kopers.
 • Er geldt een verplichting om binnen de 5 jaar na het verlijden van de koopakte een woonhuis te bouwen op de sociale kavel.
 • In geval van verkoop van een onbebouwd perceel en bijgevolg bij niet-naleving van een van de voorwaarden, zal de verkoop van rechtswege en zonder aanmaning verbroken zijn, en zal de kavel opnieuw eigendom worden van de gemeente tegen de teruggave van de oorspronkelijke koopprijs verhoogd met de indexering volgens de gezondheidsindex. De kosten van de aankoop en wederaankoop zijn ten laste van de koper(s).
 • Er geldt een verplichting om minstens 10 jaar in de woning te blijven wonen.
 • Indien men niet voldoet aan bovenstaande bewoningsvoorwaarde, dan zal de koper, bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, aan de gemeente een som verschuldigd zijn ten belope van 2 % van de koopprijs van de kavel, en dit voor elke maand dat hij het woonhuis niet zelf bewoont.
 • Indien men na 10 jaar overweegt om de grond en het huis te verkopen dan heeft de gemeente steeds een voorkooprecht. De koper brengt de gemeente per aangetekend schrijven op de hoogte van de wens tot verkopen. Dit aangetekend schrijven geldt als een aanbod van de koper aan de gemeente Zaventem om - bij voorrang voor enige derden - de kavel aan te kopen tegen betaling van de waarde van de opgerichte opstallen (los van de waarde van het grondaandeel) en de prijs die de koper oorspronkelijk betaalde bij aankoop van de kavel (geïndexeerd volgens de gezondheidsindex), zodanig dat de meerwaarde op de grondprijs niet vergoed wordt aan de koper(s) van een gemeentelijke kavel.