Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas

Ten laatste op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen zullen maatregelen en acties bevatten voor een verbetering van het grondwater en oppervlaktewater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte. De Vlaamse Regering stelde in 2010 de eerste en in 2015 de tweede stroomgebiedbeheeprlannen vast. Elke 6 jaar wordt deze cyclus herhaald. Het ontwerp stroomgebiedbeheerplannen voor de volgende planperiode, 2022 tot 2027, liggen momenteel ter inzage.

Neem deel aan het openbaar onderzoek en geef mee vorm aan de uitvoering van het waterbeleid. Van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021 kan je je mening geven over de plannen voor een verbetering van het grondwater en oppervlaktewater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte: de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027. Alle informatie vind je op www.volvanwater.be.

Ga naar de website volvanwater om de plannen in te kijken

 

Plannen voor waterkwaliteit, overstromingen en droogte

De stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 bestaan uit verschillende plandelen: een deel voor de stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas, elf bekkenspecifieke delen en zes grondwatersysteemspecifieke delen. Ook de zoneringsplannen - die tonen waar collectieve sanering aangelegd wordt en waar individueel moet gezuiverd worden - en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen - die de uitvoering en de timing van de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsprojecten regelen - maken onderdeel uit van de stroomgebiedbeheerplannen.

De overstromingsrisicobeheerplannen in uitvoering van de Europese Overstromingsrichtlijn zijn in de stroomgebiedbeheerplannen geïntegreerd. En na de droge zomer van 2017 is beslist om in de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 ook een waterschaarste- en droogterisicobeheerplan te integreren.