Uitbreiding kinderopvangplaatsen

Zaventem krijgt 10 plaatsen bij in de kinderopvang. In 2021 zal daartoe een oproep gelanceerd worden voor de realisatie nieuwe plaatsen met subsidie voor inkomenstarief in de kinderopvang. Dat kan in bestaande of in nieuwe kinderopvanginitiatieven. De Vlaamse Overheid voorziet tot 2024 verschillende uitbreidingsronden voor de erkenning en subsidiëring van kinderopvang. 

Het gemeentebestuur van Zaventem en het Lokaal Overleg Kinderopvang onderstrepen het belang van nieuwe kinderopvangplaatsen en focussen op de noden en prioriteiten in onze gemeente. Daarom werden de volgende lokale beoordelingscriteria en -procedure vastgesteld:

 

Beoordelingscriteria

max aantal punten 20 – max score 8 (20/2,5)

Doelstelling 1

Het lokaal bestuur verwacht betrokkenheid van het opvanginitiatief (OI) bij de initiatieven die het bestuur neemt in functie van de regierol kinderopvang. Het Huis van het Kind, Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) en het Lokaal Loket Kinderopvang willen inzetten op netwerkvorming en inspirerende praktijken.

Criteria (max. 5 ptn):

 • Het OI neemt deel aan de vergaderingen van het LOK of verbindt zich tot deelname aan de vergaderingen van het LOK indien het gaat over een nieuw OI = 2 ptn

Deelnemen = minstens de helft van de vergaderingen aanwezig en  verontschuldigd zijn bij afwezigheid én ondertekenen van de 'Engagementsverklaring Lokaal Loket Kinderopvang’

 • Actieve medewerking en opvolging van het OI aan het lokaal loket kinderopvang of verbindt zich tot actieve medewerking en opvolging aan het LLK indien het gaat over een nieuw OI = 2 ptn
 • Het OI neemt deel aan de trefdag van het Huis van het Kind Zaventem of verbindt zich tot deelname aan de trefdag van het HvhK indien het gaat over een nieuw OI = 1 pt

 Doelstelling 2 

Het lokaal bestuur streeft naar een opvangplaats voor elk kind in een sterk lokale aanbod. We willen daarbij maximaal streven naar kinderopvang op maat.

Criteria (max. 2 ptn) :

 • Het opvanginitiatief is meer dan 11 uren per dag open en dit min. 1 dag per week OF
 • Het opvanginitiatief is meer dan 220 dagen per jaar open OF
 • Het opvanginitiatief houdt minstens 10% van zijn plaatsen vrij voor dringende

opvangvragen en/of voor inclusie-opvang

Doelstelling 3

Het lokaal bestuur streeft naar kwalitatieve, toegankelijke en behoeftedekkende kinderopvang

Criteria (max. 4 ptn) :

 • Het OI is gelegen in een gebied met minder dan 25% IKT plaatsen per 100 kinderen 0-2 jaar (3 ptn) - Sint-Stevens-Woluwe : 12,6% en Sterrebeek 17,4%
 • Het OI is gelegen in een gebied met min. 26% en max. 50% IKT plaatsen per 100 kinderen 0-2 jaar (2ptn) - Zaventem : 45%
 • Het OI is gelegen in een gebied met meer dan 50% IKT plaatsen per 100 kinderen 0-2 jaar (1pt) -  Nossegem : 61%
 • Het OI is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Er is een halte voor openbaar vervoer op max. 300 m afstand van het OI met een frequentie van min 1 traject per uur (1 pt cumuleerbaar met vorige criteria)

Doelstelling 4 

Het lokaal bestuur wil actief inzetten op het voorkomen en bestrijden van armoede door o.m.  in te zetten op taalstimulering, communicatie met (kwetsbare) ouders en samenwerking met diensten die met kwetsbare gezinnen werken. 

Criteria (max. 8 ptn): 

 • Het OI organiseert vorming en/of infomomenten m.b.t. taalstimulering bij het personeel en/of ouders (2ptn)
 • Het OI heeft een specifiek aanbod taalstimulerende activiteiten voor de kinderen (1pt)
 • Het OI organiseert vorming en/of infomomenten m.b.t. communicatie met anderstaligen voor het personeel (2ptn)
 • Het OI past de principes toe van ‘klare taal’ in haar schriftelijke communicatie (1pt)
 • Het OI kan een samenwerking aantonen met OCMW of andere welzijnsorganisaties in functie van het creëren van opvangplaatsen voor kinderen uit kwetsbare gezinnen (2ptn)

Om deze criteria te vervullen kan het OI rekenen op de ondersteuning en samenwerking van het Huis van het Kind Zaventem die begeleiding op maat van het OI biedt.

Doelstelling 5

Het lokaal bestuur wil actief inzetten op duurzaamheid en maatregelen die bijdragen tot de klimaatdoelstellingen binnen de gemeente Zaventem  

Criteria (max. 1 pt) :

De locatie gebruikt katoenen luiers, mens- en milieuvriendelijke verzorgings- en reinigingsproducten, bereidt maaltijden met biologische producten, gebruikt voor de inrichting natuurlijke materialen, groene energie (waaronder plaatsing van zonnepanelen), e.a.  (aan te tonen aan de hand van minstens 1 aspect)

 

Procedure

Lokale organisatoren informeren  

Van zodra het lokaal bestuur op de hoogte is van een uitbreidingsronde, informeert zij alle relevante (bestaande kinderopvanginitiatieven) en potentieel nieuwe organisatoren hierover via de gemeentelijke informatiekanalen.

Samen met de oproep informeert het lokaal bestuur het OI over de vooropgestelde criteria op basis waarvan het aanvraagdossier zal worden beoordeeld en over de procedure die door het lokaal bestuur wordt gehanteerd.

Het OI bezorgt het lokaal bestuur zijn aanvraagdossier ten laatste op de dag waarop het dossier bij het Agentschap Opgroeien moet ingediend worden. Dit gebeurt per mail gericht aan de voorzitter van het LOK op het emailadres huisvanhetkind@zaventem.be.

Het Huis van het Kind onderzoekt het dossier, toetst het aan de vooropgestelde criteria van het lokaal bestuur en berekent voor elke aanvraag een totaalscore. De totaalscore wordt omgerekend in verhouding tot het maximaal aantal punten die in het dossier kunnen gescoord worden door het lokaal bestuur (8 punten).

Advies agenderen op het LOK

De voorzitter agendeert het advies op het LOK. De score op basis van de adviescriteria wordt besproken in de vergadering. De organisator krijgt de kans om zijn dossier in het LOK voor te stellen en toe te lichten. Het LOK beoordeelt, in besloten zitting, de voorgestelde score en formuleert, rekening houdend met de bespreking en bemerkingen van het overleg, een gemotiveerd advies voor het lokaal bestuur.

Neerslag advies

Het LOK maakt het schriftelijk gemotiveerd advies aan het CBS. Het CBS scoort het aanvraagdossier op basis van de vastgelegde adviescriteria. Het formuleert een gemotiveerd advies waarbij ook de voorstellen van het LOK in overweging worden genomen. Het advies wordt tijdig overgemaakt aan het Agentschap Opgroeien, met een kopie naar het LOK.

Terugkoppelen

Het LOK informeert de initiatiefnemers over het advies van het CBS.