Uittreksel uit het strafregister (goed gedrag)

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden .

Er zijn drie soorten uittreksels:

  • Model art. 595 Sv (model 1 gewoon gebruik) is het standaarduittreksel en wordt afgegeven voor het gewone gebruik (dus iedereen die niet in aanmerking komt voor een model 1 gereglementeerd gebruik of model 2)
  • Model art. 596.1 Sv (model 1 gereglementeerde activiteiten) wordt afgegeven aan iedereen die een activiteit wil uitvoeren waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden wettelijk vastgesteld zijn. Dit is conform art. 596.1 Sv – voor alle aanvragen die gerelateerd zijn aan specifieke activiteiten / beroepen zoals bijvoorbeeld jachtvergunning, wapenvergunning, taxichauffeur, veiligheidsagent, enz. De lijst met de meest voorkomende gereglementeerde activiteiten. Maak voor dit model gebruik van het typeformulier voor de aanvraag van een uittreksel. Dit formulier laat u vooraf invullen door de werkgever, vereniging, organisatie, ... aan wie u het uittreksel moet afgeven. Nadien kan u dit formulier voorleggen aan het gemeentebestuur van uw woon- of verblijfplaats.
  • Model art. 596.2 (model 2) wordt afgegeven aan iedereen die een activiteit met minderjarigen wenst uit te voeren. Dit model dient voor de uitoefening van een activiteit waarbij minderjarigen betrokken zijn (opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen).

Voor het model 2 dient het gemeentebestuur advies te vragen aan de lokale politie of de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een lopend gerechtelijk onderzoek, dat aanleiding kan geven tot een verbod van een activiteit uit te oefenen dat hem in contact brengt met minderjarigen.

Het doel waarvoor het uittreksel bestemd is, is van groot belang en dient zo nauwkeurig mogelijk beschreven te worden

Voorwaarden

Iedere inwoner van de gemeente Zaventem dient persoonlijk een uittreksel aan te vragen van de op hem rechtstreeks betrekking hebbende gegevens.

In het geval u zich in de onmogelijkheid bevindt om een uittreksel in ontvangst te nemen, kan dit in ontvangst worden genomen door iemand anders dan uzelf. In dat geval dient deze derde persoon in het bezit te zijn van een kopie van uw identiteitskaart en een behoorlijk ingevulde en ondertekende volmacht.

Voor een persoon die geen woon-of verblijfplaats heeft in België, dient het uittreksel uit het strafregister aangevraagd te worden bij de FOD Justitie, Dienst Centraal Strafregister, Waterloolaan 80, 1000 Brussel (fax: 02.552.27.82 of per mail)

Procedure

Aanvraag

Iedereen die ingeschreven is in de registers van Zaventem kan een uittreksel voor zichzelf aanvragen.
Je kan het aanvragen via de volgende mogelijkheden:

  • Via het digitaal loket:
    Vraag dit document aan
  • Persoonlijk aan het loket bij dienst Bevolking (Belg) of dienst Vreemdelingen (niet-Belg)
  • Telefonisch (onthaal : tel. 02 720 35 50)
  • Via mail  ( indien u niet beschikt over een kaartlezer of itsme-applicatie  )

Vermeld in elk geval je naam, adres en rijksregisternummer, alsook duidelijk voor welk doel het uittreksel bedoeld is (vb. visumaanvraag, wapenvergunning, schietclub, ……). In het geval je het nodig hebt voor een sollicitatie of een tewerkstelling, dan vermeld je uitgebreid voor welke functie: administratief medewerker (administratieve taken), boekhouder, financiële dienst, veiligheidsagent, adviseur bij een bewakingsfirma, benoeming in het secundair onderwijs, verkoopster, …. ).

In deze gevallen raden wij aan om dit te doen via dit aanvraagformulier. Dankzij dit aanvraagformulier kan je toekomstige werkgever duidelijk maken welk type uittreksel je nodig hebt. Zoals reeds vermeld, zijn er verschillende types van uittreksels.

Op die manier hebben zowel jij als je werkgever een bewijs dat het relevante uittreksel werd afgeleverd. Nadat het aanvraagformulier werd ingevuld door je toekomstige werkgever, kan je dit meebrengen of mailen wanneer je het uittreksel aanvraagt.

 Geef ook door of dit document bestemd is voor gebruik in België of in het buitenland.

Gelieve ook uw GSM-nummer te vermelden zodat wij u een sms kunnen sturen voor de afhaling.

Afhalen 

Het afhalen kan enkel op afspraak aan het Onthaal, Stationsstraat 8, 1930 Zaventem.

Gelieve een afspraak te maken op het nummer 02 720 35 50 ( elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur ) of via mail.

Het afhalen dient persoonlijk te gebeuren. Als je het document niet zelf kan komen afhalen, dan mag je iemand een geschreven volmacht geven. De volmachtdrager moet steeds zijn identiteitskaart voorleggen alsook een (kopie) identiteitskaart van de volmachtgever.

Wat meebrengen

Uw identiteitskaart

Kostprijs

Het uittreksel is gratis.