Vergunning kleinhandelsactiviteiten

Bij vestiging van een winkel of een winkelcomplex vanaf 400 m² netto handelsoppervlakte moet je een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten (kortweg kleinhandelsvergunning) indienen. Deze vergunning vervangt de vroegere socio-economische vergunning.

Voorwaarden

Bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag zal rekening gehouden worden met volgende aspecten:

 • De verenigbaarheid met de bestaande stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften (voor zover er niet op geldige wijze is van afgeweken).
 • De samenhang met de bestaande toestand in de omgeving.
 • De verenigbaarheid met eventuele beleidsmatig gewenste ontwikkelingen.

Vier basisdoelstellingen :

Verder zal de vergunningsaanvraag getoetst worden aan de vier basisdoelstellingen van het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, zijnde:

 1. Het creëren van duurzame vestigingsmogelijkheden voor kleinhandel, met inbegrip van het vermijden van ongewenste kleinhandelslinten.
 2. Het waarborgen van een toegankelijk aanbod voor consumenten.
 3. Het waarborgen en versterken van de leefbaarheid in het stedelijk milieu, met inbegrip van het versterken van kernwinkelgebieden.
 4. Het bewerkstelligen van een duurzame mobiliteit.

Procedure

Hoe aanvragen?

Bij een gemengd project doe je dat verplicht digitaal via het omgevingsloket.

Elk type van omgevingsvergunning vraag je aan via hetzelfde algemeen aanvraagformulier.

Als het louter om een aanvraag van eenvoudige kleinhandelsvergunning gaat, moet je de aanvraag indienen bij gemeentebestuur Zaventem bij de Dienst economie via economie@zaventem.be

Werkwijze

De gemeente gaat via een administratief en technisch onderzoek na of de handelszaak voldoet aan de voorwaarden van de algemene regelgeving, en aan de voorwaarden en reglementen die in Zaventem van toepassing zijn. Hieronder lees je een overzicht van de verschillende documenten die je moet bezorgen aan de dienst economie (economie@zaventem.be).

 • Kopie van de oprichtingsakte van de onderneming.
 • Stedenbouwkundige bestemming  met functie bepaling van het pand rekening houdend met het gewestplan, de vergunningstoestand van het pand en het kadaster. Dit kan je aanvragen via omgeving@zaventem.be.
 • Inschrijving in de kruispuntbank (kbovoor ondernemingen.
 • Geldige burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering en verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en
 • Brandveiligheidsverslag aan te vragen bij Brandweerzone West.
 • Voldoen aan de voorwaarden voor het schenken verstrekken en schenken van gegiste en/of sterke dranken.
 • In sommige gevallen is ook een milieuvergunning noodzakelijk. Op de site Vlarem Wegwijzer kan je checken welke soort vergunning je nodig hebt voor jouw specifieke horeca activiteit.
 • Een kopie van de FAVV vergunning (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) dient, voor opening handelszaak, overgemaakt te worden aan de dienst Economie via economie@zaventem.be.
 • Terrasvergunning (indien van toepassing).

Voor wie

Om een kleinhandelsactiviteit met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400 m2 te starten, is een kleinhandelsvergunning nodig. Dit geldt zowel voor nieuwe als bestaande vergunde gebouwen, en zowel voor één winkel als voor een winkelcomplex. Je kan de aanvraag voor jouw kleinhandelsvergunning combineren met een ander aspect van de omgevingsvergunning (milieu, stedenbouw): het gaat dan over een ‘gemengd project’.

Bij wijzigingen !

Ook als de handelsoppervlakte of categorie wijzigt, is dit vergunningsplichtig.

Men spreekt van een vergunningsplichtige wijziging als :

 • een aantal handelsvestigingen samengevoegd worden met een netto handelsoppervlakte (na samenvoeging) groter dan 400 m²
 • een handelsvestiging uitbreidt met meer dan 300m²
 • een handelsvestiging uitbreidt met meer dan 20% van de reeds vergunde netto handelsoppervlakte
 • een wijziging in categorie(ën) van kleinhandel van meer dan 10% van de totale vergunde netto handelsoppervlakte of  meer dan 300 m²)

Er zijn vier categorieën van kleinhandelsactiviteiten :

 1. Categorie A: Verkoop van voeding
 2. Categorie B: Verkoop van goederen voor persoonsuitrusting. Textiel, kleding, modeaccessoires, schoenen, lederwaren, sierraden, reukwerk, cosmetica en andere persoonlijke verzorgingsproducten
 3. Categorie C: Verkoop van planten bloemen en goederen voor land- en tuinbouw
 4. Categorie D: Verkoop van andere producten. Winkels met huishoudartikelen, elektro, wooninrichting, doe het zelf materialen, auto- en fietsartikelen en alle artikelen met betrekking tot vrije tijd, sport, spel en hobby

Extra aandachtpunten :

E-commerce afhaalpunten vallen ook onder de definitie van een kleinhandelsbedrijf.

Een kleinhandelsvergunning is ook voor deze afhaalpunten een vereiste vanaf een netto handelsoppervlakte van 400m².

 

Voor wie niet ?

Tijdelijke handelsactiviteiten . D.w.z. indien men tijdelijke handelsactiviteiten uitvoert, van minder dan 90 of 180 dagen per jaar, is er geen kleinhandelsvergunning nodig.

Dienstverlenende bedrijven

Onder dienstverlenende bedrijven wordt verstaan:

 • Horeca ( verplichte aanvraag horecavergunning! )
 • Sport- en ontspanningscentra
 • Culturele instellingen en productiecentra
 • Groothandelsbedrijven
 • Overname

De kleinhandelsvergunning is locatiegebonden en wordt verleend voor een combinatie van één of meerdere categorieën van kleinhandel op een welbepaalde locatie.  U kan de vergunning dus overdragen aan een nieuwe eigenaar of uitbater als er geen belangrijke wijziging is in de categorieën of netto handelsoppervlakte