Verwaarlozing

Verwaarlozing

Een woning of gebouw is verwaarloosd wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan dakbedekking of –gebinte, kroonlijst of dakgoten, schoorstenen, buitenmuren, voegwerk, buitenschrijnwerk of wanneer het pand niet water- en/of winddicht is.

Verwaarlozing vaststellen

De medewerkers van het intergemeentelijk woonproject zijn door de gemeente aangesteld om de toestand van verwaarlozing vast te stellen. Dit doen ze vanop het openbaar domein of publiek toegankelijke locaties. Ze gebruiken hiervoor een technisch verslag dat de indicaties van verwaarlozing bevat. Bij een eindscore vanaf minimaal 18 punten is er sprake van verwaarlozing.Indien vastgesteld wordt dat de woning gebreken vertoont die bij niet-herstel leiden tot verwaarlozing, word je preventief op de hoogte gebracht van de vastgestelde gebreken zodat je deze gericht kan aanpakken.
 

Opname in het gemeentelijk register en beroep tegen opname

Wanneer verwaarlozing vastgesteld wordt aan je woning of gebouw, word je als houder van het zakelijk recht daarvan op de hoogte gebracht. Je ontvangt een genummerde administratieve akte en het technisch verslag met foto’s, samen met de boodschap dat het eigendom aan het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen wordt toegevoegd.Tegen die opname in het gemeentelijk register kan je beroep aantekenen bij het college van burgemeester en schepenen. Beroep indienen moet per aangetekende zending of met afgifte van ontvangstbewijs gebeuren binnen de 30 dagen, ingaand de dag na de kennisgeving van de opname.Het beroep moet volgende gegevens bevatten:
 • Naam en adres van de indiener
 • Nummer van de administratieve akte
 • Adres en de kadastrale aanduiding van desbetreffende woning of gebouw
 • Bewijsstukken gebaseerd op feiten die aantonen dat de opname onterecht is
 • Handtekening van de indiener

Beroep aantekenen

Gevolgen van de opname

De aangehaalde gebreken in het technisch verslag moeten hersteld worden alvorens je een schrapping uit het register kan aanvragen. De technisch adviseur ondersteunt en begeleidt je daarbij indien nodig.

Bij niet-herstel van ernstige gebreken waardoor de woning of het gebouw opgenomen werd in het gemeentelijk register, kan de gemeente volgende acties ondernemen:

 • Een hoorzitting vragen en een afsprakennota opmaken
 • De aankondiging van inventarisatie mét datum aanplakken aan de gevel van desbetreffende woning

Indien de woning leeg komt te staan, kan ze opgenomen worden op het gemeentelijk leegstandsregister. Na een jaar op het register is er een heffing verschuldigd.

Bij verkoop of overdracht van je woning of gebouw is het je eigen verantwoordelijkheid om de nieuwe eigenaar op de hoogte te brengen van de opname in het gemeentelijk register. Je bent ook verplicht het woonproject, zoals vermeld op de akte, te informeren over de nieuwe eigenaar. Je naam wordt vervolgens uit het lopende dossier geschrapt.

Voor elke geïnventariseerde woning geldt het recht van voorkoop. De gemeente, de sociale huisvestigingsmaatschappij en het OCMW kunnen deze panden kopen in functie van sociale huur.

Bezwaar aantekenen

Vrijstelling aanvragen

Schrapping uit het gemeentelijk register

Je moet als zakelijk gerechtigde zelf het initiatief nemen om de schrapping uit het register aan te vragen. Het is aan jou om te bewijzen dat de zichtbare en storende gebreken en tekenen van verval hersteld werden en het pand water- en winddicht is.

Als het technisch verslag in totaal minder dan 10 punten bedraagt, wordt je woning of gebouw geschrapt uit het gemeentelijk register. In geval van sloop wordt het pand pas geschrapt wanneer alle puin op het terrein opgeruimd is.

Een gemotiveerd verzoek tot schrapping bezorg je per aangetekend schrijven of met afgifte van ontvangstbewijs aan het woonproject, zoals vermeld op de akte, en bevat volgende gegevens:

 • Naam en adres van de indiener
 • Nummer van de administratieve akte
 • Het adres en de kadastrale aanduiding van de woning of het gebouw waarop het verzoek betrekking heeft
 • Bewijsstukken die aantonen dat het eigendom voldoende hersteld is of dat het puin volledig is opgeruimd in geval van sloop

 Schrapping aanvragen