Verwaarlozing

Verwaarlozing

Een woning of gebouw is verwaarloosd wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan dakbedekking of –gebinte, kroonlijst of dakgoten, schoorstenen, buitenmuren, voegwerk, buitenschrijnwerk of wanneer het pand niet water- en/of winddicht is.

Verwaarlozing vaststellen

De medewerkers van het intergemeentelijk woonproject zijn door de gemeente aangesteld om de toestand van verwaarlozing vast te stellen. Dit doen ze vanop het openbaar domein of publiek toegankelijke locaties. Ze gebruiken hiervoor een technisch verslag dat de indicaties van verwaarlozing bevat. Bij een eindscore vanaf minimaal 18 punten is er sprake van verwaarlozing. Of als het pand niet wind- en waterdicht is. 

Opname in het gemeentelijke register en beroep tegen opname

Wanneer verwaarlozing vastgesteld wordt aan je woning of gebouw, word je als houder van het zakelijk recht daarvan op de hoogte gebracht. Je ontvangt een genummerde administratieve akte en het technisch verslag met foto’s, samen met de boodschap dat het eigendom aan het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen wordt toegevoegd.Tegen die opname in het gemeentelijk register kan je beroep aantekenen bij het college van burgemeester en schepenen. Beroep indienen moet per aangetekende zending of met afgifte van ontvangstbewijs gebeuren binnen de 30 dagen, ingaand de dag na de kennisgeving van de opname.Het beroep moet volgende gegevens bevatten:
  • Naam en adres van de indiener
  • Nummer van de administratieve akte
  • Adres en de kadastrale aanduiding van desbetreffende woning of gebouw
  • Bewijsstukken gebaseerd op feiten die aantonen dat de opname onterecht is
  • Handtekening van de indiener

Beroep tegen opname in het register258 Kb(pdf)

Gevolgen van de opname

Zaventem heeft een gemeentelijke heffing op verwaarloosde woningen en gebouwen. Dit wil zeggen dat je belast kunt worden op het langdurig verwaarloosd laten van je woning of gebouw. De belasting varieert van 1.500 tot 6.000 euro, afhankelijk van hoe lang je woning/het gebouw verwaarloosd blijft.

Je moet de belasting jaarlijks betalen. Op de verjaardag van de opname in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen word je belastingplichtig. Als je je pand hebt overgedragen, kan het zijn dat je dus toch nog belasting moet betalen over de periode dat je pand (nog) was opgenomen in dit register. Ditzelfde kan gelden als je pand inmiddels is afgebroken of geschrapt uit het register. Je ontvangt een aanslagbiljet met daarop het bedrag van de belasting. Je moet de belasting binnen 2 maanden betalen.

De aangehaalde gebreken in het technisch verslag moeten hersteld worden alvorens je een schrapping uit het register kan aanvragen. De technisch adviseur ondersteunt en begeleidt je daarbij indien nodig.

Indien de woning leeg komt te staan, kan ze opgenomen worden in het gemeentelijke leegstandsregister. Na een jaar in het register is er een heffing verschuldigd.

Bij verkoop of overdracht van je woning of gebouw is het je eigen verantwoordelijkheid om de nieuwe eigenaar op de hoogte te brengen van de opname in het gemeentelijke register. Je bent ook verplicht het woonproject, zoals vermeld op de akte, te informeren over de nieuwe eigenaar. Je naam wordt vervolgens uit het lopende dossier geschrapt.

Bezwaar tegen heffing op verwaarloosde woningen en gebouwen257,9 Kb(pdf)

Aanvraag vrijstelling van leegstandsbelasting115,4 Kb(pdf)

Schrapping uit het gemeentelijke register

Je moet als zakelijk gerechtigde zelf het initiatief nemen om de schrapping uit het register aan te vragen. Het is aan jou om te bewijzen dat de zichtbare en storende gebreken en tekenen van verval hersteld werden en het pand water- en winddicht is.

Als het technisch verslag in totaal minder dan 18 punten bedraagt, wordt je woning of gebouw geschrapt uit het gemeentelijke register. In geval van sloop wordt het pand pas geschrapt wanneer alle puin op het terrein opgeruimd is.

Voor schrapping kan je een gemotiveerd verzoek indienen bij de gemeente. 

Aanvraag schrapping uit register van verwaarloosde woningen259,2 Kb(pdf)

Vrijstelling van belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen

In een aantal situaties kan je als eigenaar worden vrijgesteld van het betalen van belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen.

Tijdens de periode van vrijstelling blijft je pand wel opgenomen in het leegstandsregister, maar hoef je (tijdelijk) niet te betalen. De vrijstelling moet aangevraagd worden bij het college van burgemeester en schepenen.

Aanvraag vrijstelling van verwaarlozingsbelasting111,7 Kb(pdf)