Visie op vrijwilligerswerk

Wat is vrijwilligerswerk voor de gemeente Zaventem?

Zaventem volgt de definitie van de vrijwilligerswet.

Vrijwilligers geven uit vrije wil, onbetaald een stuk van hun tijd aan een organisatie. We spreken van vrijwilligerswerk als:

  • mensen zich inzetten in een organisatie die geen winst als doel heeft;
  • ze dit onbetaald doen;
  • ze dit vrijwillig doen.


Vrijwilligerswerk is in principe onbetaald. Binnen onze gemeente wil dat zeggen dat er geen prestatievergoeding wordt gegeven aan vrijwilligers waarbij hun tijd vergoed wordt. We vinden het wel belangrijk dat onze vrijwilligers geen kosten maken. Voor de gemaakte kosten kunnen vrijwilligers een kostenvergoeding ontvangen. Indien er een kostenvergoeding wordt betaald dan zullen vrijwilligers die gelijkaardige taken uitvoeren hiervoor dezelfde kostenvergoeding krijgen ook wanneer ze dit gebeurt binnen verschillende diensten.

Meerwaarde van vrijwilligerswerk

We willen als gemeente inzetten op vrijwilligerswerk omdat het onze gemeente warmer en laagdrempeliger maakt, en omdat het zorgt voor een gemeenschapsgevoel en connectie tussen bewoners. Vrijwilligerswerk betekent ook een soort continuïteit waarbij spontane engagementen na verloop van tijd verankerd kunnen worden in de gemeenschap. Daarnaast zijn vrijwilligers onmisbaar voor verschillende werkingen, omdat er zoveel meer engagementen nodig zijn dan wat werknemers kunnen doen.

Omdat we geloven in het belang van vrijwilligerswerk, is de gemeente ook bereid hierin te investeren. Door voldoende budget en personeel te voorzien, willen we werken aan een vrijwilligersvriendelijk klimaat.

De bijdrage van vrijwilligers

Vrijwilligers zijn voor onze gemeente:

Aanspreekpunten: Sommige diensten zijn niet voor iedereen even toegankelijk. Vrijwilligers kunnen de drempel verlagen omdat ze niet denken vanuit een ambtelijk/professioneel kader.

Ambassadeurs: Vrijwilligers zorgen ervoor dat er meer betrokkenheid is van inwoners en dat activiteiten door meer mensen gedragen worden. Ze zijn als het ware vertegenwoordigers van het vrijwilligerswerk in onze gemeente.

Antennes: Via vrijwilligers vangt het lokaal bestuur waardevolle signalen op om beter te kunnen achterhalen wat er leeft binnen onze gemeente.

Connectoren: Vrijwilligers vormen de brug tussen verenigingen, het lokaal bestuur en bewoners, waardoor vriendschappen ontstaan en nieuwe connecties gemaakt worden.

Daarnaast kunnen vrijwilligers ook een brug vormen tussen professionals en doelgroepen die minder gemakkelijk bereikt worden.

Deskundigen: Veel vrijwilligers hebben geweldige talenten die professionals binnen onze diensten soms niet hebben. Die talenten aanspreken kan onze professionals versterken.

Verkenners: Vrijwilligers zijn - zeker in het begin van hun engagement - niet zo sterk gebonden aan de organisatie zoals dat bij professionelen soms wel het geval is. Zo kunnen ze een frisse blik en nieuwe kijk binnenbrengen in onze diensten.

Vrijwilligers nemen belangrijke verantwoordelijkheden op maar de eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij de professionelen. Vrijwilligers worden niet ingezet om tekorten in personeel op te vangen.

Wat bieden we de vrijwilliger?

We willen in Zaventem een vrijwilligersvriendelijk klimaat creëren dat in het teken staat van openheid, eerlijkheid, gelijkwaardigheid en respect. We willen dat vrijwilligers binnen onze gemeente een duidelijk en laagdrempelig aanspreekpunt hebben en zich meteen welkom voelen, vooral als ze zich voor het eerst aanmelden als vrijwilliger.

Onze wens is dat onze vrijwilligers zich hun vrijwilligerswerk plezierig vinden, en dat ze zich verbonden voelen met anderen binnen een goed georganiseerd maar flexibel geheel, waarin er ook aandacht is voor de vrijwilliger als individu. We willen ons engageren om al onze vrijwilligers professioneel te ondersteunen en te begeleiden, en hen vrijwilligerstaken te geven waarbij ze zich goed voelen en die voldoen aan hun verwachtingen en motieven. Daarenboven willen we hen relevante vormingen aanbieden zodat ze hun talenten verder kunnen ontwikkelen.

Verder vinden we het belangrijk dat onze vrijwilligers inspraak en autonomie ervaren in hun vrijwilligerswerk indien zij dat wensen. We besteden ook aandacht aan duidelijk communiceren, naar hen luisteren, hen waarderen en bedanken. Daarnaast willen we inzetten op het verbinden van organisaties, vrijwilligers en de bredere gemeenschap.

Vrijwilligers worden goed omkaderd en beschermd. Iedere vrijwilliger is verzekerd en krijgt een overeenkomst met duidelijk afspraken.

Wat verwachten we van onze vrijwilligers?

Van onze vrijwilligers verwachten we vooral veel goesting en een positieve ingesteldheid. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend, en dus verwachten we van hen ook de nodige inzet, betrouwbaarheid, openheid, discretie en flexibiliteit. Voor sommige vrijwilligerstaken verwachten we ook enige vaardigheden, kennis of talent, maar veelal is enthousiast engagement minstens even belangrijk.


Deze visietekst kwam tot stand binnen een visieontwikkelingstraject in 2021 met de gemeente Zaventem begeleid door het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. De vrijwilligers werden tevens bevraagd. Deze input werd meegenomen in de visietekst. De tekst werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 28/3/2022