Naamsverandering / voornaamsverandering

Vanaf 1 juli 2024 kan je jouw familienaam 1 keer wijzigen naar:  

 • de familienaam van je moeder  
 • de familienaam van je vader of meemoeder 
 • een combinatie van de namen van je ouders  

Dit is dus éénmalig.

Je kan enkel de naam kiezen van je huidige wettelijke ouders.

Een aanvraag tot wijziging van de voornaam is vanaf 1 augustus 2018 overgeheveld van FOD Justitie naar de lokale besturen :

 • verandering van voornaam
 • wijziging van de voornaam in het kader van genderwijziging
 • toevoeging van de voornaam in het kader van aanvraag Belgische nationaliteit.

Voorwaarden

 

Naamsverandering

 • Meerderjarige Belg
 • Ontvoogde minderjarige
 • Erkende vluchteling
 • Staatloze

Voornaamsverandering 

Enkel Belgen of personen die de hoedanigheid van vluchteling of staatloze bezitten, komen hiervoor in aanmerking. 

Uitzondering: personen van vreemde nationaliteit die geen voornaam hebben, kunnen in het kader van aanvraag Belgische nationaliteit ook een aanvraag voornaamsverandering indienen.

Procedure

 

Naamsverandering

Je naamsverandering heeft gevolgen voor je kinderen:

 • Je kinderen jonger dan 12 jaar krijgen automatisch jouw nieuwe naam als zij jouw naam hebben. 
 • Je kinderen ouder dan 12 jaar krijgen jouw nieuwe naam alleen als zij akkoord gaan. Daarom moet je samen met hen én hun andere ouder naar de afspraak komen.
 • Je kan geen andere naam kiezen voor je kinderen. 
 • Je kinderen van 18 jaar of ouder krijgen niet automatisch jouw nieuwe naam. Zij kunnen zelf een aanvraag doen.

Wachttijd  

De wachttijd bedraagt 1 maand maar kan verlengd worden met maximaal 3 maanden ( indien advies parket ) .
Indien jouw aanvraag is goedgekeurd , krijg je later een uitnodiging om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen

Voornaamsverandering

Een voornaamsverandering moet je schriftelijk aanvragen bij de dienst burgerlijke stand van je woonplaats.

Vervolgens heeft de burgerlijke stand - vanaf de datum van aanvraag - 3 maanden tijd om een beslissing te nemen. Indien deze beslissing positief is, wordt deze overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Er wordt een melding gemaakt op de kant van iedere andere akte die op jou betrekking heeft. Nadien ontvangt u een uitnodiging om de oude identiteitskaart te vervangen.

Deze verandering heeft als enig gevolg dat de identiteit van de persoon wordt gewijzigd. Ze heeft geen enkel invloed op de afstamming en de gevolgen ervan. Hou er rekening mee dat je zelf iedere officiële instantie (werkgever, bankinstelling, verzekeringsinstelling, ziekenfonds, nutsvoorzieningen, belastingen, auto-inschrijving, vakbond... enz) op de hoogte moet brengen van je voornaamsverandering.

Wat meebrengen

 

Naamsverandering 

 • Je geboorteakte als je niet in België bent geboren ( afhankelijk van land herkomst : legalisatie en/of apostille + Nederlandstalige vertaling )
 • Je identiteitskaart
 • Uittreksel strafregister 
 • Indien van toepassing : je kinderen tussen 12 jaar en 18 jaar en hun identiteitskaarten 

Voornaamsverandering

 • je identiteitskaart
 • een afschrift van je geboorteakte (geen uittreksel), gelegaliseerd en vertaald naar het Nederlands of bij gebrek, een plaatsvervangend document: geboorteattest van het Commissariaat-Generaal voor de vluchtelingen en de staatslozen
 • de aanvraag tot voornaamsverandering
 • een uittreksel uit het strafregister (je kan de bediende van de burgerlijke stand een volmacht geven om dit uittreksel in jouw plaats aan te vragen).

Kostprijs

 

Naamsverandering

De aanvraag is gratis.
Opgelet : je betaalt wel je nieuwe identiteitsdocumenten en die van je kinderen als hun naam verandert

Voornaamsverandering 

Aanvraag tot voornaamsverandering : € 300 per persoon

Dit bedrag kan herleid worden tot 10% van het vastgestelde bedrag indien de voornaam voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

 • belachelijk of hatelijk is (op zichzelf genomen of in combinatie met de naam of omdat hij ouderwets is)
 • een buitenlandse klank heeft
 • tot verwarring leidt (vb. als hij op een andere sekse duidt of door elkaar gehaald wordt met de naam)
 • enkel verandert door een koppelteken of een teken als de uitspraak ervan verandert (een accent)
 • louter afgekort wordt
 • voor een transgender

Personen van vreemde nationaliteit die een verzoek tot verkrijging van de Belgische nationaliteit hebben ingediend en geen voornaam hebben, zijn vrijgesteld.