Voornaamsverandering

Een aanvraag tot wijziging van de voornaam is vanaf 1 augustus 2018 overgeheveld van FOD Justitie naar de lokale besturen :

 • verandering van voornaam
 • wijziging van de voornaam in het kader van genderwijziging
 • toevoeging van de voornaam in het kader van aanvraag Belgische nationaliteit.

Voorwaarden

Enkel Belgen of personen die de hoedanigheid van vluchteling of staatloze bezitten, komen hiervoor in aanmerking. 

Uitzondering: personen van vreemde nationaliteit die geen voornaam hebben, kunnen in het kader van aanvraag Belgische nationaliteit ook een aanvraag voornaamsverandering indienen.

Procedure

Een voornaamsverandering moet je schriftelijk aanvragen bij de dienst burgerlijke stand van je woonplaats.

Vervolgens heeft de burgerlijke stand - vanaf de datum van aanvraag - 3 maanden tijd om een beslissing te nemen. Indien deze beslissing positief is, wordt deze overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Er wordt een melding gemaakt op de kant van iedere andere akte die op jou betrekking heeft. Nadien ontvangt u een uitnodiging om de oude identiteitskaart te vervangen.

Deze verandering heeft als enig gevolg dat de identiteit van de persoon wordt gewijzigd. Ze heeft geen enkel invloed op de afstamming en de gevolgen ervan. Hou er rekening mee dat je zelf iedere officiële instantie (werkgever, bankinstelling, verzekeringsinstelling, ziekenfonds, nutsvoorzieningen, belastingen, auto-inschrijving, vakbond... enz) op de hoogte moet brengen van je voornaamsverandering.

Wat meebrengen

 • je identiteitskaart
 • een afschrift van je geboorteakte (geen uittreksel), gelegaliseerd en vertaald naar het Nederlands of bij gebrek, een plaatsvervangend document: geboorteattest van het Commissariaat-Generaal voor de vluchtelingen en de staatslozen
 • de aanvraag tot voornaamsverandering
 • een uittreksel uit het strafregister (je kan de bediende van de burgerlijke stand een volmacht geven om dit uittreksel in jouw plaats aan te vragen).

Kostprijs

Aanvraag tot voornaamsverandering : € 300 per persoon

Dit bedrag kan herleid worden tot 10% van het vastgestelde bedrag indien de voornaam voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

 • belachelijk of hatelijk is (op zichzelf genomen of in combinatie met de naam of omdat hij ouderwets is)
 • een buitenlandse klank heeft
 • tot verwarring leidt (vb. als hij op een andere sekse duidt of door elkaar gehaald wordt met de naam)
 • enkel verandert door een koppelteken of een teken als de uitspraak ervan verandert (een accent)
 • louter afgekort wordt
 • voor een transgender

Personen van vreemde nationaliteit die een verzoek tot verkrijging van de Belgische nationaliteit hebben ingediend en geen voornaam hebben, zijn vrijgesteld.