Zaventem aan Zet - Bepaal mee het beleid

Zaventem aan Zet is het participatieproject van de gemeente Zaventem. Met Zaventem aan Zet kunnen inwoners ideeën geven voor het lokale beleid.

Conclusies bevraging mobiliteit 

In december 2020 organiseerden we een grootschalige bevraging bij de Zaventemnaars over de mobiliteit binnen elke deelgemeente.

Hiervoor deden we een ‘online mobiliteitstest’ waardoor je op basis van het invullen van stellingen je Zaventem van de toekomst kon vormgeven. We stelden ook enkele vragen over jullie verplaatsingswijze binnen de gemeente en we polsten bij jullie naar ideeën en suggesties over hoe we bepaalde thema’s (doortocht centrum, verkeersluwe woonwijken en de opwaardering van pleinen) zouden kunnen aanpakken in de toekomst. Behalve online werd deze bevraging ook op papier naar elke bewoner van Zaventem gestuurd.

Ongeveer 6 weken lang konden jullie input geven en meer dan 1000 Zaventemnaren hebben dit ter harte genomen. De antwoorden zijn ondertussen geanalyseerd en binnen het bestuur bekijken we nu de vervolgstappen van dit participatietraject.

De belangrijkste conclusies hieruit zijn de volgende:

(NB: alle conclusies zijn getrokken o.b.v. de feedback van de respondenten. Dit betekent geenszins dat dit representatief is voor de hele Zaventemse bevolking)

Manier van verplaatsen

  1. In Zaventem is de auto nog steeds koning. Zeven op tien van de deelnemers heeft minstens één eigen wagen in het gezin. Bijna 90% van de respondenten verplaatst zich ook minstens 1x per week met de auto. De auto is dus het meest gebruikte vervoersmiddel. Echter, 96% van de respondenten zou graag hierin verandering zien, waarin er meer zacht verkeer is en minder gemotoriseerd verkeer.
  2. De deelnemers geven als belangrijkste suggesties voor het stimuleren van dit zachte verkeer het verbeteren van de fiets- en wandelinfrastructuur (voldoende en veilig afgescheiden fietspaden, veilige oversteekpunten en brede voetpaden), en daarmee gepaard gaan het verbeteren van de veiligheid. Ook de stiptheid en nabijheid van het openbaar vervoer wordt aangekaart.

 Uitdagingen en oplossingen

  1. Problemen en uitdagingen: Algemeen genomen zijn Infrastructuur, Parkeren, Veiligheid en Doorstroming de meeste genoemde problemen en uitdagingen voor Zaventem. Veiligheid draait hoofdzakelijk rond de bescherming van de zwakke weggebruiker. Bij doorstroming signaleert men vooral sluipverkeer als probleem. Verder wijst men ook op een te weinig doorgedreven controle op snelheidsovertredingen. Ook ziet men (te) weinig groen in het Zaventemse straatbeeld.
  2. Oplossingen en maatregelen: De inwoners van Zaventem vragen algemeen genomen vooral aanpassingen aan de inrichting van de weg. In lijn met wat we in andere studies zien, gaat het dan vooral om het aanpassen van fiets- en voetpaden voor meer veiligheid. Ook oversteekplaatsen worden in deze optiek vaak vernoemd.

Met betrekking tot parkeren zijn de meningen verdeeld; hoewel de roep om het behoud of uitbreiding van de parkeergelgenheid over het algemeen luidst klinkt, wordt het verminderen van parkeergelegenheid ook gezien als een middel om sommige woonwijken verkeersluwer te maken.

Met het oog op doorstroming wordt vaak verwezen naar aanpassingen in het circulatieplan en bijhorend het inrichten van éénrichtingsverkeer in bepaalde zones en straten.

Lees alle conclusies per deelgemeente

Wat zijn nu de vervolgstappen?

Sowieso gaan we terug met jullie aan de slag. We gaan opnieuw in dialoog met jullie van zodra we op basis van deze data enkele voorstellen aan jullie kunnen doen. Als alles goed gaat, hopen we deze dialogen met jullie te kunnen voeren in de maand juni. Je mag hierover zeker nog communicatie verwachten!