Zaventem aan Zet: mobiliteit

Zaventem aan Zet is een participatieproject van de gemeente Zaventem. Het huidige thema is mobiliteit. 

Eerste beslissingen na bevraging mobiliteit 

In december 2020 organiseerden we een grootschalige bevraging bij de Zaventemnaars over de mobiliteit binnen elke deelgemeente. In 2021 werden op basis daarvan mogelijke oplossingen en scenario’s uitgewerkt. Eind 2021 en begin 2022 werden deze toegelicht tijdens informatiesessies en debatsessies.

Heel wat inwoners gaven online, op papier en tijdens de debatavonden hun mening over de mobiliteitsthema’s Snelheid, Circulatie, Schoolomgeving en Fietsroutenetwerk.

De verwerking van al deze informatie gebeurde door een extern bureau.

resultaten bevragingen alle deelgemeenten.

Er werd alvast beslist om de snel en relatief makkelijk uit te voeren aanpassingen (‘quick wins’ met brede consensus) zo snel mogelijk uit te voeren. Andere – meer complexe – scenario’s die besproken werden tijdens het participatieproject worden intussen verder uitgewerkt.

De volgende ‘quick wins’ werden goedgekeurd:

Nossegem

De voorgestelde scenario's om het sluipverkeer te verminderen in de Van Espenlaan en Guldendelle werden matig onthaald. Inwoners vrezen het omrijden en meer verkeer in de verkaveling Akker, Kleinveldhof, Boomgaard. Ook is men bang dat de doorstroming op de Leuvensesteenweg nog moeilijker wordt. De voorgestelde scenario’s worden niet weerhouden en de maatregelen zullen beperkt blijven tot het invoeren van 'Uitgezonderd plaatselijk verkeer' samen met een snelheidsbeperking tot 30 km/u en handhaving. Na een testperiode van een half jaar wordt bekeken of deze maatregelen het gewenste resultaat opleveren.

De snelheid op de Mechelsesteenweg en Leuvensesteenweg wordt in heel Nossegem beperkt tot 50 km/u. Deze snelheidsaanpassing wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid.

Er komt bijkomend onderzoek, met inmiddels opgevraagde gegevens bij de Vlaamse overheid, naar het zwaar vervoer op de Mechelsesteenweg en Leuvensesteenweg, met bijzondere aandacht voor het gebruik van deze wegen als sluiproute.

resultaten bevragingen Nossegem

Sint-Stevens-Woluwe

In het najaar start men met de bouw van de nieuwe basisschool. Om de onveilige situatie in de schoolomgeving aan te pakken werd er samen met experten van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), de schooldirectie en de politie een mobiliteitsplan uitgewerkt (met specifieke aandacht voor start en einde van de school).

Er wordt, mits goedkeuring van het Agentschap Wegen en Verkeer, eenrichtingsverkeer ingevoerd (niet voor fietsers) om de verkeerscirculatie veiliger en beter te laten lopen. De parking oprijden kan dan enkel vanaf de Leuvensesteenweg. De parking verlaten kan dan via de Tramstraat. Dit wordt een permanente aanpassing die niet gekoppeld is aan schooltijden. Een aantal kleinere infrastructuuraanpassingen en extra maatregelen zorgen voor verbeteringen voor voetgangers en fietsers. Het gaat hier om het doortrekken van het voetpad van de parking tot de Tramstraat, paaltjes om de voetgangers af te schermen van de auto's ...

resultaten bevragingen Sint-Stevens-Woluwe

Sterrebeek

De voorgestelde circulatiemaatregelen voor de Voskapelstraat zijn afgevoerd wegens te weinig draagvlak. Ondertussen is ook het tracé van de fietssnelweg via de Voskapelstraat afgeblazen. Een grondige aanpak van de Voskapelstraat en de aansluiting met de Mechelsesteenweg kan hierdoor niet op korte termijn. De aanpassingen blijven beperkt tot een aantal kleinere maatregelen, zoals bevestiging van het parkeerverbod in het smalle gedeelte van de Voskapelstraat met een volle gele lijn, paaltjes om voetgangers te beschermen, een fietssuggestiestrook in het bebouwde gedeelte van de Voskapelstraat, ...

Een grote meerderheid wil van de Rollantstraat een eenrichtingsstraat maken. Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer is beslist om eenrichtingsverkeer (niet voor fietsers) in te voeren vanaf het De Beusscherplein richting Tramlaan. De snelheid wordt er ook formeel beperkt tot 30 km/u.

De Mechelsesteenweg in het centrum (Tramlaan tot J.M. Derscheidlaan) wordt, zoals ook gevraagd door heel wat inwoners, een zone 30. Dit is afgesproken met het Agentschap Wegen en Verkeer.

Ook hier zijn data bij de Vlaamse overheid opgevraagd om het als zeer hinderlijk ervaren zwaar vervoer beter in kaart te brengen.

resultaten bevragingen Sterrebeek

Zaventem

De voorstellen tegen sluipverkeer in de Kleine Daalstraat worden beiden vrij positief onthaald. Het scenario met een onderbreking (‘knip’) tussen Bloemenveld en Molenbergdreef heeft de voorkeur. Omdat Bloemenveld niet meer bereikbaar is via Kleine Daalstraat én omdat dit een omweg betekent voor mensen uit de wijk kiest men eerst voor beperkte maatregelen. De invoering 'Uitgezonderd plaatselijk verkeer' wordt samen met een snelheidsbeperking tot 30 km/u en handhaving na een testperiode van een half jaar geëvalueerd.

Een grote meerderheid gaat akkoord met het circulatievoorstel dat het verkeer op de Hector Henneaulaan, komende van de Sterrebeekstraat, verplicht naar rechts te rijden op de Parklaan (richting Kerkplein). Dit wordt met signalisatieborden ook op het kruispunt van de Leuvensesteenweg met de Sterrebeekstraat aangekondigd. Komende van het Kerkplein blijft het mogelijk om aan de vijver linksaf de Hector Henneaulaan in te rijden. Na een testperiode van een half jaar wordt bekeken of deze maatregel het gewenste resultaat oplevert.

Eenrichtingsverkeer (niet voor fietsers) in de Marktstraat richting Kerkplein wordt door een grote meerderheid gesteund. Deze maatregel wordt samen met de geplande herinrichting van de Nossegemstraat en Marktstraat uitgevoerd.

Ook het zwaar vervoer door het centrum wordt als zeer hinderlijk ervaren. Daarom wordt er een ruim gebied afgebakend waarbinnen zwaar verkeer (+3,5 Ton) niet meer toegelaten is (behalve lokale belevering). Een duidelijk afgelijnd gebied maakt politiehandhaving ook makkelijker.

resultaten bevragingen Zaventem